SFS 1981:49

810049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:QTVVVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:24px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:10px;font-family:GGSYHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:GGSYHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:QTVVVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:20px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:22px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:6px;font-family:QTVVVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;line-height:21px;font-family:TDCZFR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:853px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1981:49 </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft10">om begr�nsning av l�kemedelskostnader, m. m " &gt; </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft11">den 3 februari 1981 </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 januari 1981 . </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut&#34; f�reskrivs f �ljande. </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft12"><i>Kostnadsfria och prisnedsatta l�kemedel, tn.m. </i></p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � L�kemedel, f�r vilka re cept har utf�rdats av l�kare eller tandl�kare, </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">skall p� apotek tillhandah�llas kostnadsfritt eller till nedsatt pris enligt vad </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft14">nedan s�gs. <br/>' Prop. 1980/81:73, SfU 17, rskr 133. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:747px;white-space:nowrap" class="ft11">57 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:30px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>'V </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1981:49 </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft21">Med l�kemedel f�rst�s i denna lag s�dana f�r m�nniskor avsedda varor , </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">p� vilka l�kemedelsf�rordningen (1962: 701) skall till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft21">Om inte annat f�reskrivs avses med l�kare och tandl�kare den som �r </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">beh�rig att i Sverig e ut�va yrket. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">F�reskrifter om att l�kemedel mot k�nssjukdomar skall tillhandah�llas </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">kostnadsfritt i vissa fall finns i smit tskyddslagen (1968: 231). </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">2 � Den som lider av l�ngvarig och allvarlig sjukdom har r�tt att utan </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">kostnad f� l�kemedel, om regeringen har best�mt att sjukdomen skall be�</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft23">r�ttiga till detta. Regeringen skall f�r varje s�dan sjukdom �ven best�mma <br/>vilka l�kemedel som skall tillhandah�llas kostnadsfritt. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft21">Havande eller ammande kvinna samt barn har r�tt att erh�lla skyddsl�</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">kemedel utan kostnad i den utstr�ckning regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">3 � I andra fall �n som avses i 2 � skall det fastst�llda priset f�r samtidigt </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft23">p� gnmd av sjukdom f�rskrivna och ink�pta l�kemedel s �ttas ned med <br/>h�lften av det belopp som �verstiger 20 kronor och hela det belopp som </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">�verstiger 60 kronor. Om en f�rskrivning �r avsedd att expedieras mer �n </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">en g�ng, g�ller neds�ttningen k�pesumman vid varje avsett expeditionstill-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">f�lle. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i f�rsta stycket till�mpas �ven n�r skyddsl�kemedel i </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">annat fall �n som avses i 2 � andra stycket f�rskrivs till havande eller am�</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft21">mande kvinna eller till barn. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft21">Fr�n prisneds�ttning enligt denna paragraf kan regeringen undanta ett </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">visst l�kemedel eller en viss grupp av l�kemedel som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft24">4 � Best�mmelserna i 3 � till�mpas �ven i fr�ga om medel som f�rskrivs <br/>enbart i f�delsekontrollerande syfte av l�kare eller av barnmorskor enligt </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">de best�mmelser som socialstyrelsen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid ber�kning av prisneds�ttningen f�r kostnaden f�r f�delsekontrolle�</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft21">rande medel inte r�knas samman med kostnaden f�r s�dana l�kemedel </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">som avses i 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">5 � Den som �r under 16 �r skall, i den m�n regeringen s� f�rordnar, vid </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft21">ink�p av livsmedel som avses i 20� livsmedelslagen (1971:5 11) och som </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rskrivs av l�kare, ha r�tt till neds�ttning av det fastst�llda priset p� det <br/>s�tt som anges i 3 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer fastst�ller vil lkor </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r att tillhandah�lla livsmedel som nu har sagts till nedsatt pris. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid ber�kning av prisneds�ttningen f�r kostnaden f�r s�dana livsmedel </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft21">inte r�knas samman med kostnaden f�r l�kemedel som avses i 3 � eller med </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">kostnaden f�r f�delsekontrollerande medel som avses i 4�. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft21">6 � 1 den m�n regeringen s� f�rordnar, skall injektionssprutor, kanyler, </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">katetrar, bandage och d�rmed j�mf�rliga f�rbrukningsartiklar kostnadsfritt </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft23">tillhandah�llas den som p� grund av allvarlig sjukdo m eller efter behand�<br/>ling f�r s�dan sjukdom �r i fortl�pande behov d�rav. S�dana f�rbruk nings�<br/>artiklar f�r f�rskrivas av l�kare eller tandl�kare samt av andra som social�</p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft21">styrelsen har f�rklarat beh�riga d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft21">58 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>Kostnadsbefrielse </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:664px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1981:49 </b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">7 � Visar n�gon att han i den omfattning som anges i andra stycket har </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">ink�pt prisnedsatta l�kemedel som avse s i 3 � eller har erlagt patientavgift </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r l�karv�rd som avses i 2 kap. 2 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring, </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r sjukv�rdande behandling som avses i 2 kap. 6� eller kostnader f�r </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">motsvarande v�rd eller behandling som erh�llits inom f�retagsh�lso v�rd </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft34">som avses i 2 kap. 7 � andra stycket samma lag. �r han befriad fr�n att d� r�<br/>efter betala f�r utskrivna l�kemedel. Befrielsen g�ller under den tid som </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft35">�terst�r av ett �r, r�knat fr�n det f�rsta v�rdtillf�llet, behandlingstillf�llet <br/>eller l�kemedelsink�pet. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r kostnadsbefrielse enligt f�rsta stycket fordras att prisnedsatta l�ke�</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">medel har ink�pts eller patientavgifter f�r l�karbes�k erlagts vid samman�</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">lagt minst 15 tillf�llen. Med ett s�dan t tillf�lle likst�lls tv� tillf�ll en d� pati�</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft34">entavgift har erlagts f�r bes�k f�r sjukv�rdande behandlingar eller f�r tele-<br/>fonr�dfr�gningar som har skett hos l�kare eller hos privatpraktiserande </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">sjukgymnast. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft31">Har en f�r�lder eller f�r�ldrar gemensamt flera barn under 16 �r i sin </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">v�rd, f�r barnen gemensamt kostnadsbefrielse n�r antalet v�rdtillf�llen, </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">behandlingstillf�llen och l�kemedelsink�p f�r barnen sammanlagt uppg�r </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">till vad som s�gs i andra s tycket. </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft31">Kostnadsbefrielse g�ller under den tid som avses i f�rsta stycket �ven </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r barn som under denna tid fyller 16 �r. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft31">Med f�r�lder avses �ven fosterf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven den </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">med vilken en f�r�lder stadigvarande sammanbor och som �r eller har varit </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">gift eller har eller har haft barn med f�r�l dern. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Gemensamma best�mmelser </i></p> <p style="position:absolute;top:629px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft31">8 � R�tt till f�rm�ner enligt denna lag har den som �r sjukf�rs�krad enligt </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft31">lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring. R�tt till f�rm�ner enligt 1 och </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft36">3-5 �� har �ven den som, utan att vara bosatt i Sverige, har anst�llning i <br/>allm�n eller enskild tj�nst h�r. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft31">Lagen g�ller inte f�r den som f�r sjukhusv�rd, som avses i 2 kap. 4� la�</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">gen (1962: 381) om allm �n f�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r en f�rs�krad som � r bosatt utom Sverige g�ller f�rm�nerna enbart </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31">n�r han vistas h�r. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft31">9 � Har den som avses i 8 � ink�pt l�kemedel i Danmark, Finland, Island </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft34">eller Norge och har recept p� l�kemedlen utf�rdats av en l�kare i Sverige <br/>eller av en beh�rig l�kare i annat nordiskt land �n det d�r ink�pet gjordes </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft34">ers�tts ink�pskostnaden h�rf�r i fal l som a vses i 2 � helt och i fa ll som av�<br/>ses i 3 och 4 �� i den m�n den �verstiger den kostnad han skulle ha f�tt vid�</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft36">k�nnas om l�kemedlet ink�pts i Sverige. Ers �ttning ber�knas inte p� h�gre <br/>ink�pskostnad �n som motsvarar priset h�r i riket f�r l�kemedle t. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft31">Ers�ttning enligt f�rsta stycket betalas ut av Apoteksbolaget Aktiebolag </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31">mot att recept och kvitto p� det gjorda ink�pet visas up p. Har ers�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31">inte lyfts f�re utg�ngen av andra �ret efter det varunder ink�pet gjordes, </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft31">utbetalas den inte. </p> <p style="position:absolute;top:1079px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31">10 � Kostnaden f�r f�rm�ner enligt denna lag ers�tts av den allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31">f�rs�kringen. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft31">59 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft40"><i>" f </i></p> <p style="position:absolute;top:64px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft41">SFS 1981:49 </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft41">11 � Kfter �verenskommelse med en annan stat f�r regeringen f�reskriva </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft41">att denna lag skall till�mpas helt eller delvis p� personer, som utan att vara </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft41">svenska medborgare vistas h�r i riket och p� vilka l agen annars inte �r till�</p> <p style="position:absolute;top:127px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft41">l�mplig. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft41">12 � I fr�ga om beslut enlig t 7 � denna lag och besv�r mot s�dana beslut </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft41">g�ller i till�m pliga delar vad som anges i lagen (19 62; 381) om allm�n f�r�</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft41">s�kring. </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft41">Denna lag tr�der i kraft den I j uli 1981 d� lagen (1954: 519) om kostnads�</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft41">fria och prisnedsatta l�kemedel m. m. skal l upph�ra att g�lla. F�rekommer </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft43">i lag e ller f�rfattning h�nvisning till en best�mmelse i den upph�vda lagen <br/>skall den i st�llet avse motsvarande best�mmelse i den nya lagen. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringen s v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft41">THORBJ�RN F�LLDIN </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:525px;white-space:nowrap" class="ft41">KARIN S�DER </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft41">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft42">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1981:49

om begr�nsning av l�kemedelskostnader, m. m " >

Utkom fr�n trycket

den 3 februari 1981

utf�rdad den 22 januari 1981 .

Enligt riksdagens beslut" f�reskrivs f �ljande.

Kostnadsfria och prisnedsatta l�kemedel, tn.m.

1 � L�kemedel, f�r vilka re cept har utf�rdats av l�kare eller tandl�kare,

skall p� apotek tillhandah�llas kostnadsfritt eller till nedsatt pris enligt vad

nedan s�gs.
' Prop. 1980/81:73, SfU 17, rskr 133.

57

background image

'V

SFS 1981:49

Med l�kemedel f�rst�s i denna lag s�dana f�r m�nniskor avsedda varor ,

p� vilka l�kemedelsf�rordningen (1962: 701) skall till�mpas.

Om inte annat f�reskrivs avses med l�kare och tandl�kare den som �r

beh�rig att i Sverig e ut�va yrket.

F�reskrifter om att l�kemedel mot k�nssjukdomar skall tillhandah�llas

kostnadsfritt i vissa fall finns i smit tskyddslagen (1968: 231).

2 � Den som lider av l�ngvarig och allvarlig sjukdom har r�tt att utan

kostnad f� l�kemedel, om regeringen har best�mt att sjukdomen skall be�

r�ttiga till detta. Regeringen skall f�r varje s�dan sjukdom �ven best�mma
vilka l�kemedel som skall tillhandah�llas kostnadsfritt.

Havande eller ammande kvinna samt barn har r�tt att erh�lla skyddsl�

kemedel utan kostnad i den utstr�ckning regeringen best�mmer.

3 � I andra fall �n som avses i 2 � skall det fastst�llda priset f�r samtidigt

p� gnmd av sjukdom f�rskrivna och ink�pta l�kemedel s �ttas ned med
h�lften av det belopp som �verstiger 20 kronor och hela det belopp som

�verstiger 60 kronor. Om en f�rskrivning �r avsedd att expedieras mer �n

en g�ng, g�ller neds�ttningen k�pesumman vid varje avsett expeditionstill-

f�lle.

Best�mmelserna i f�rsta stycket till�mpas �ven n�r skyddsl�kemedel i

annat fall �n som avses i 2 � andra stycket f�rskrivs till havande eller am�

mande kvinna eller till barn.

Fr�n prisneds�ttning enligt denna paragraf kan regeringen undanta ett

visst l�kemedel eller en viss grupp av l�kemedel som avses i f�rsta stycket.

4 � Best�mmelserna i 3 � till�mpas �ven i fr�ga om medel som f�rskrivs
enbart i f�delsekontrollerande syfte av l�kare eller av barnmorskor enligt

de best�mmelser som socialstyrelsen meddelar.

Vid ber�kning av prisneds�ttningen f�r kostnaden f�r f�delsekontrolle�

rande medel inte r�knas samman med kostnaden f�r s�dana l�kemedel

som avses i 3 �.

5 � Den som �r under 16 �r skall, i den m�n regeringen s� f�rordnar, vid

ink�p av livsmedel som avses i 20� livsmedelslagen (1971:5 11) och som

f�rskrivs av l�kare, ha r�tt till neds�ttning av det fastst�llda priset p� det
s�tt som anges i 3 � f�rsta stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen best�mmer fastst�ller vil lkor

f�r att tillhandah�lla livsmedel som nu har sagts till nedsatt pris.

Vid ber�kning av prisneds�ttningen f�r kostnaden f�r s�dana livsmedel

inte r�knas samman med kostnaden f�r l�kemedel som avses i 3 � eller med

kostnaden f�r f�delsekontrollerande medel som avses i 4�.

6 � 1 den m�n regeringen s� f�rordnar, skall injektionssprutor, kanyler,

katetrar, bandage och d�rmed j�mf�rliga f�rbrukningsartiklar kostnadsfritt

tillhandah�llas den som p� grund av allvarlig sjukdo m eller efter behand�
ling f�r s�dan sjukdom �r i fortl�pande behov d�rav. S�dana f�rbruk nings�
artiklar f�r f�rskrivas av l�kare eller tandl�kare samt av andra som social�

styrelsen har f�rklarat beh�riga d�rtill.

58

background image

Kostnadsbefrielse

SFS 1981:49

7 � Visar n�gon att han i den omfattning som anges i andra stycket har

ink�pt prisnedsatta l�kemedel som avse s i 3 � eller har erlagt patientavgift

f�r l�karv�rd som avses i 2 kap. 2 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring,

f�r sjukv�rdande behandling som avses i 2 kap. 6� eller kostnader f�r

motsvarande v�rd eller behandling som erh�llits inom f�retagsh�lso v�rd

som avses i 2 kap. 7 � andra stycket samma lag. �r han befriad fr�n att d� r�
efter betala f�r utskrivna l�kemedel. Befrielsen g�ller under den tid som

�terst�r av ett �r, r�knat fr�n det f�rsta v�rdtillf�llet, behandlingstillf�llet
eller l�kemedelsink�pet.

F�r kostnadsbefrielse enligt f�rsta stycket fordras att prisnedsatta l�ke�

medel har ink�pts eller patientavgifter f�r l�karbes�k erlagts vid samman�

lagt minst 15 tillf�llen. Med ett s�dan t tillf�lle likst�lls tv� tillf�ll en d� pati�

entavgift har erlagts f�r bes�k f�r sjukv�rdande behandlingar eller f�r tele-
fonr�dfr�gningar som har skett hos l�kare eller hos privatpraktiserande

sjukgymnast.

Har en f�r�lder eller f�r�ldrar gemensamt flera barn under 16 �r i sin

v�rd, f�r barnen gemensamt kostnadsbefrielse n�r antalet v�rdtillf�llen,

behandlingstillf�llen och l�kemedelsink�p f�r barnen sammanlagt uppg�r

till vad som s�gs i andra s tycket.

Kostnadsbefrielse g�ller under den tid som avses i f�rsta stycket �ven

f�r barn som under denna tid fyller 16 �r.

Med f�r�lder avses �ven fosterf�r�lder. Som f�r�lder r�knas �ven den

med vilken en f�r�lder stadigvarande sammanbor och som �r eller har varit

gift eller har eller har haft barn med f�r�l dern.

Gemensamma best�mmelser

8 � R�tt till f�rm�ner enligt denna lag har den som �r sjukf�rs�krad enligt

lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring. R�tt till f�rm�ner enligt 1 och

3-5 �� har �ven den som, utan att vara bosatt i Sverige, har anst�llning i
allm�n eller enskild tj�nst h�r.

Lagen g�ller inte f�r den som f�r sjukhusv�rd, som avses i 2 kap. 4� la�

gen (1962: 381) om allm �n f�rs�kring.

F�r en f�rs�krad som � r bosatt utom Sverige g�ller f�rm�nerna enbart

n�r han vistas h�r.

9 � Har den som avses i 8 � ink�pt l�kemedel i Danmark, Finland, Island

eller Norge och har recept p� l�kemedlen utf�rdats av en l�kare i Sverige
eller av en beh�rig l�kare i annat nordiskt land �n det d�r ink�pet gjordes

ers�tts ink�pskostnaden h�rf�r i fal l som a vses i 2 � helt och i fa ll som av�
ses i 3 och 4 �� i den m�n den �verstiger den kostnad han skulle ha f�tt vid�

k�nnas om l�kemedlet ink�pts i Sverige. Ers �ttning ber�knas inte p� h�gre
ink�pskostnad �n som motsvarar priset h�r i riket f�r l�kemedle t.

Ers�ttning enligt f�rsta stycket betalas ut av Apoteksbolaget Aktiebolag

mot att recept och kvitto p� det gjorda ink�pet visas up p. Har ers�ttningen

inte lyfts f�re utg�ngen av andra �ret efter det varunder ink�pet gjordes,

utbetalas den inte.

10 � Kostnaden f�r f�rm�ner enligt denna lag ers�tts av den allm�nna

f�rs�kringen.

59

background image

" f

SFS 1981:49

11 � Kfter �verenskommelse med en annan stat f�r regeringen f�reskriva

att denna lag skall till�mpas helt eller delvis p� personer, som utan att vara

svenska medborgare vistas h�r i riket och p� vilka l agen annars inte �r till�

l�mplig.

12 � I fr�ga om beslut enlig t 7 � denna lag och besv�r mot s�dana beslut

g�ller i till�m pliga delar vad som anges i lagen (19 62; 381) om allm�n f�r�

s�kring.

Denna lag tr�der i kraft den I j uli 1981 d� lagen (1954: 519) om kostnads�

fria och prisnedsatta l�kemedel m. m. skal l upph�ra att g�lla. F�rekommer

i lag e ller f�rfattning h�nvisning till en best�mmelse i den upph�vda lagen
skall den i st�llet avse motsvarande best�mmelse i den nya lagen.

P� regeringen s v�gnar

THORBJ�RN F�LLDIN

KARIN S�DER

(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.