810049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:49

om begränsning av läkemedelskostnader, m. m ⬢ >

Utkom från trycket

den 3 februari 1981

utfärdad den 22 januari 1981 .

Enligt riksdagens beslut" föreskrivs f öljande.

Kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel, tn.m.

1 § Läkemedel, för vilka re cept har utfärdats av läkare eller tandläkare,

skall på apotek tillhandahållas kostnadsfritt eller till nedsatt pris enligt vad

nedan sägs.
' Prop. 1980/81:73, SfU 17, rskr 133.

57

¬

background image

'V

SFS 1981:49

Med läkemedel förstås i denna lag sådana för människor avsedda varor ,

på vilka läkemedelsförordningen (1962: 701) skall tillämpas.

Om inte annat föreskrivs avses med läkare och tandläkare den som är

behörig att i Sverig e utöva yrket.

Föreskrifter om att läkemedel mot könssjukdomar skall tillhandahållas

kostnadsfritt i vissa fall finns i smit tskyddslagen (1968: 231).

2 § Den som lider av långvarig och allvarlig sjukdom har rätt att utan

kostnad få läkemedel, om regeringen har bestämt att sjukdomen skall be­

rättiga till detta. Regeringen skall för varje sådan sjukdom även bestämma
vilka läkemedel som skall tillhandahållas kostnadsfritt.

Havande eller ammande kvinna samt barn har rätt att erhålla skyddslä­

kemedel utan kostnad i den utsträckning regeringen bestämmer.

3 § I andra fall än som avses i 2 § skall det fastställda priset för samtidigt

på gnmd av sjukdom förskrivna och inköpta läkemedel s ättas ned med
hälften av det belopp som överstiger 20 kronor och hela det belopp som

överstiger 60 kronor. Om en förskrivning är avsedd att expedieras mer än

en gång, gäller nedsättningen köpesumman vid varje avsett expeditionstill-

fälle.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även när skyddsläkemedel i

annat fall än som avses i 2 § andra stycket förskrivs till havande eller am­

mande kvinna eller till barn.

Från prisnedsättning enligt denna paragraf kan regeringen undanta ett

visst läkemedel eller en viss grupp av läkemedel som avses i första stycket.

4 § Bestämmelserna i 3 § tillämpas även i fråga om medel som förskrivs
enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller av barnmorskor enligt

de bestämmelser som socialstyrelsen meddelar.

Vid beräkning av prisnedsättningen får kostnaden för födelsekontrolle­

rande medel inte räknas samman med kostnaden för sådana läkemedel

som avses i 3 §.

5 § Den som är under 16 år skall, i den mån regeringen så förordnar, vid

inköp av livsmedel som avses i 20§ livsmedelslagen (1971:5 11) och som

förskrivs av läkare, ha rätt till nedsättning av det fastställda priset på det
sätt som anges i 3 § första stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer vil lkor

för att tillhandahålla livsmedel som nu har sagts till nedsatt pris.

Vid beräkning av prisnedsättningen får kostnaden för sådana livsmedel

inte räknas samman med kostnaden för läkemedel som avses i 3 § eller med

kostnaden för födelsekontrollerande medel som avses i 4§.

6 § 1 den mån regeringen så förordnar, skall injektionssprutor, kanyler,

katetrar, bandage och därmed jämförliga förbrukningsartiklar kostnadsfritt

tillhandahållas den som på grund av allvarlig sjukdo m eller efter behand­
ling för sådan sjukdom är i fortlöpande behov därav. Sådana förbruk nings­
artiklar får förskrivas av läkare eller tandläkare samt av andra som social­

styrelsen har förklarat behöriga därtill.

58

¬

background image

Kostnadsbefrielse

SFS 1981:49

7 § Visar någon att han i den omfattning som anges i andra stycket har

inköpt prisnedsatta läkemedel som avse s i 3 § eller har erlagt patientavgift

för läkarvård som avses i 2 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

för sjukvårdande behandling som avses i 2 kap. 6§ eller kostnader för

motsvarande vård eller behandling som erhållits inom företagshälso vård

som avses i 2 kap. 7 § andra stycket samma lag. är han befriad från att dä r­
efter betala för utskrivna läkemedel. Befrielsen gäller under den tid som

återstår av ett år, räknat från det första vårdtillfället, behandlingstillfället
eller läkemedelsinköpet.

För kostnadsbefrielse enligt första stycket fordras att prisnedsatta läke­

medel har inköpts eller patientavgifter för läkarbesök erlagts vid samman­

lagt minst 15 tillfållen. Med ett sådan t tillfälle likställs två tillfäll en då pati­

entavgift har erlagts för besök för sjukvårdande behandlingar eller för tele-
fonrådfrågningar som har skett hos läkare eller hos privatpraktiserande

sjukgymnast.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 16 år i sin

vård, får barnen gemensamt kostnadsbefrielse när antalet vårdtillfällen,

behandlingstillfällen och läkemedelsinköp för barnen sammanlagt uppgår

till vad som sägs i andra s tycket.

Kostnadsbefrielse gäller under den tid som avses i första stycket även

för barn som under denna tid fyller 16 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den

med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit

gift eller har eller har haft barn med föräl dern.

Gemensamma bestämmelser

8 § Rätt till förmåner enligt denna lag har den som är sjukförsäkrad enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring. Rätt till förmåner enligt 1 och

3-5 §§ har även den som, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning i
allmän eller enskild tjänst här.

Lagen gäller inte för den som får sjukhusvård, som avses i 2 kap. 4§ la­

gen (1962: 381) om allm än försäkring.

För en försäkrad som ä r bosatt utom Sverige gäller förmånerna enbart

när han vistas här.

9 § Har den som avses i 8 § inköpt läkemedel i Danmark, Finland, Island

eller Norge och har recept på läkemedlen utfärdats av en läkare i Sverige
eller av en behörig läkare i annat nordiskt land än det där inköpet gjordes

ersätts inköpskostnaden härför i fal l som a vses i 2 § helt och i fa ll som av­
ses i 3 och 4 §§ i den mån den överstiger den kostnad han skulle ha fått vid­

kännas om läkemedlet inköpts i Sverige. Ers ättning beräknas inte på högre
inköpskostnad än som motsvarar priset här i riket för läkemedle t.

Ersättning enligt första stycket betalas ut av Apoteksbolaget Aktiebolag

mot att recept och kvitto på det gjorda inköpet visas up p. Har ersättningen

inte lyfts före utgången av andra året efter det varunder inköpet gjordes,

utbetalas den inte.

10 § Kostnaden för förmåner enligt denna lag ersätts av den allmänna

försäkringen.

59

¬

background image

⬢ f

SFS 1981:49

11 § Kfter överenskommelse med en annan stat får regeringen föreskriva

att denna lag skall tillämpas helt eller delvis på personer, som utan att vara

svenska medborgare vistas här i riket och på vilka l agen annars inte är till­

lämplig.

12 § I fråga om beslut enlig t 7 § denna lag och besvär mot sådana beslut

gäller i tilläm pliga delar vad som anges i lagen (19 62; 381) om allmän för­

säkring.

Denna lag träder i kraft den I j uli 1981 då lagen (1954: 519) om kostnads­

fria och prisnedsatta läkemedel m. m. skal l upphöra att gälla. Förekommer

i lag e ller författning hänvisning till en bestämmelse i den upphävda lagen
skall den i stället avse motsvarande bestämmelse i den nya lagen.

På regeringen s vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

KARIN S�DER

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.