SFS 2018:1237 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS2018-1237.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

m.m.
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om läke-

medelsförmåner m.m.

dels att nuvarande 21 a § ska betecknas 21 d §,

dels att 1, 7, 11, 21 och 25 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 21 a, 21 b och 21 c §§, av

följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering

av läkemedel och andra varor, utbyte av läkemedel och därmed samman-

hängande frågor.

7 §2 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om ett läkemedel

eller en vara som avses i 18 § ska ingå i läkemedelsförmånerna och fast-

ställer inköpspris och försäljningspris som, med de undantag som anges i 7 a

och 7 b §§, ska tillämpas av öppenvårdsapoteken.

Det som sägs i första stycket om tillämpningen av fastställda priser gäller

också när läkemedlet är kostnadsfritt för patienten enligt 7 kap. 1 § smitt-

skyddslagen (2004:168).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur inköpspris och försäljningspris ska fastställas.

11 §3 Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmåns-

verket besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedels-

förmånerna endast för ett visst användningsområde (förmånsbegränsning).

Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor.

21 §4 Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits

inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmåner-

na som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris.

Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom

läkemedelsförmånerna mot något av de läkemedel inom förmånerna som är

tillgängliga och har ett lägre fastställt försäljningspris, när det inom för-

månerna finns utbytbarhet enbart mellan

1

Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370.

2

Senaste lydelse 2009:373.

3

Senaste lydelse 2008:655.

4

Senaste lydelse 2014:461.

SFS 2018:1237

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

1. ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel,

eller

2. ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.

Ett läkemedel får inte bytas ut om

1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte,

2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig

utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett

utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten, eller

3. patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fast-

ställts för det förskrivna läkemedlet och lägsta försäljningspris för det utbyt-

bara läkemedel som finns tillgängligt.

Om något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna finns tillgängligt,

kan utbyte ske mot detta läkemedel, under förutsättning att patienten betalar

hela kostnaden för det läkemedlet.

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga

och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller

något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna. När utbyte sker ska

öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren.

21 a § Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits

utanför förmånerna men i övrigt enligt 4 och 6 §§, mot

1. det tillgängliga läkemedel inom förmånerna utan förmånsbegränsning

som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris, eller

2. något av de tillgängliga läkemedlen inom förmånerna utan förmånsbe-

gränsning, när det inom förmånerna finns utbytbarhet enbart mellan ett läke-

medel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel, eller mellan

ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.

Ett läkemedel får inte bytas ut om

1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte,

2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig

utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett

utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten, eller

3. patienten betalar hela kostnaden för det förskrivna läkemedlet.

Om något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna finns tillgängligt,

kan utbyte ske mot detta läkemedel, under förutsättning att patienten betalar

hela kostnaden för det läkemedlet.

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga

och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller

något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna. När utbyte sker ska

öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren.

21 b § Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits

enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) mot det läkemedel som utbyte

skulle ha skett mot vid ett utbyte enligt

1. 21 § första och andra styckena om det förskrivna läkemedlet har fast-

ställda priser enligt 7 §, eller

2. 21 a § första stycket om det förskrivna läkemedlet inte har fastställda

priser enligt 7 §.

Ett läkemedel får inte bytas ut om

1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte, eller

2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig

utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett

utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten eller i annat fall

dröjsmål med behandlingen.

SFS 2018:1237

background image

3

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga.

När utbyte sker ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren.

21 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

1. utbyte mot läkemedel som omfattas av förmånsbegränsningar, och

2. utbyte av läkemedel i övrigt.

25 a §5 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får ta ut en sanktionsav-

gift av den som

1. har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek om öppenvårdsapoteket inte

byter ut läkemedel enligt bestämmelserna i 21–21 b §§ eller enligt föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av 21 c §, eller

2. har ett godkännande för försäljning som inte tillhandahåller ett läke-

medel enligt 21 d § eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning

till 21 d §.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får besluta att ta ut sanktions-

avgift av någon endast om denne, inom fem år från det att överträdelsen ägde

rum, har delgetts en underrättelse om att myndigheten överväger att fatta ett

sådant beslut. Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som avgiften gäller ges

tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018 i fråga om 7 § och i övrigt den

2 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

5

Senaste lydelse 2014:460.

SFS 2018:1237

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.