SFS 2009:373 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

090373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m.

dels att 7, 8, 13–16, 21 och 25 §§ samt rubrikerna närmast före 21 och

25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 a och 7 b §§, av följande ly-

delse.

7 §

2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om ett läkemedel

eller en vara som avses i 18 § ska ingå i läkemedelsförmånerna och fast-
ställer inköpspris och försäljningspris som, med de undantag som anges i 7 a
och 7 b §§, ska tillämpas av öppenvårdsapoteken.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om hur inköpspris och försäljningspris ska fastställas.

7 a §

Ett öppenvårdsapotek får köpa in läkemedel, som inte är utbytbara

mot generiska läkemedel, till priser som understiger det inköpspris som
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fastställt enligt 7 §.

7 b §

Ett öppenvårdsapotek får köpa in och sälja parallellimporterade läke-

medel, som är utbytbara enligt 21 § första stycket, till priser som understiger
det inköpspris respektive försäljningspris som Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket har fastställt enligt 7 §.

8 §

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får

ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt
denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga
fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försälj-
ningspris.

13 §

3

En fråga om ändring av ett tidigare fastställt inköpspris eller för-

säljningspris får, förutom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket, tas upp av myndigheten på begäran av den som marknadsför lä-

1 Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.

2 Senaste lydelse 2008:655.

3 Senaste lydelse 2008:655.

SFS 2009:373

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:373

kemedlet eller varan eller av ett landsting. Den som begär ändringen har
även rätt till överläggningar med myndigheten. Om överläggningar inte be-
gärs, eller om överläggningarna inte leder till en överenskommelse, kan
myndigheten fastställa det nya inköpspriset eller försäljningspriset på grund-
val av tillgänglig utredning.

14 §

4

Ett fastställt inköpspris och försäljningspris för ett läkemedel eller en

vara som avses i 18 § ska inte längre gälla om godkännandet för försäljning
av läkemedlet eller varan upphör att gälla eller Tandvårds- och läkemedels-
förmånsverket beslutar att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läke-
medelsförmånerna.

15 §

Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna

och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under för-
utsättning

1. att kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av be-

stämmelserna i 2 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), framstår som rim-
liga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och

2. att det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder

som enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar
som avses i 4 § läkemedelslagen (1992:859) är att bedöma som väsentligt
mer ändamålsenliga.

16 §

5

Om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket så beslutar med till-

lämpning av de i 15 § angivna villkoren, ska ett sådant läkemedel som god-
känts enligt 5 § första stycket andra meningen läkemedelslagen (1992:859)
eller omfattas av tillstånd enligt tredje stycket i samma paragraf ingå i läke-
medelsförmånerna utan hinder av att inköpspris och försäljningspris inte har
fastställts för läkemedlet.

Utbyte av läkemedel

21 §

6

Om ett läkemedel som inte är ett generiskt läkemedel ingår i läke-

medelsförmånerna och har förskrivits, och det enbart finns parallellimporte-
rade läkemedel som är utbytbara mot det läkemedlet, ska ett öppenvårds-
apotek, med de undantag som följer av tredje stycket, byta ut det förskrivna
läkemedlet mot ett tillgängligt parallellimporterat läkemedel som har ett läg-
re fastställt försäljningspris än det förskrivna läkemedlet.

Om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna har förskrivits, och

det finns läkemedel som är utbytbara mot det läkemedlet, ska ett
öppenvårdsapotek, med de undantag som följer av tredje stycket, byta ut det
förskrivna läkemedlet mot det tillgängliga läkemedel som har lägst fastställt
försäljningspris.

Ett läkemedel får inte bytas ut om
1. den som utfärdat receptet på medicinska grunder har motsatt sig ett ut-

byte, eller

4 Senaste lydelse 2008:655.

5 Senaste lydelse 2008:655.

6 Senaste lydelse 2007:250.

background image

3

SFS 2009:373

2. patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fast-

ställts för det förskrivna läkemedlet och lägsta försäljningspris för det utbyt-
bara läkemedel som finns tillgängligt. Om något annat utbytbart läkemedel
finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, om patienten betalar
hela kostnaden för det läkemedlet.

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga

och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller
något annat utbytbart läkemedel. När utbyte sker, ska öppenvårdsapoteket
skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om utbyte av läkemedel.

Tillsyn

25 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tillsyn över efter-

levnaden av denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats i an-
slutning till lagen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har rätt att på begäran få de

upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller fö-
reskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.