SFS 1994:1815 Lag om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 1994:1815 Lag om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
SFS 1994_1815 Lag om ändring i lagen (1981_49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1815

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1981:49) om begränsning av
läkemedelskostnader, m. m.;

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 8 §§ lagen (1981:49) om

begränsning av läkemedelskostnader, m. m. skall ha följande lydelse.

7 §2 Visar någon att han i den omfattning som anges i andra
stycket har köpt prisnedsatta eller andra läkemedel som avses i 3 § eller har
erlagt patientavgift för öppen hälso- och sjukvård som ombesörjs av sta-
ten, ett landsting eller en kommun som inte tillhör ett landsting eller för
vård eller behandling enligt lagen (1993:588) om husläkare, lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lagen (1993:1652) om ersätt-
ning för sjukgymnastik är han befriad från att därefter betala för utskrivna
läkemedel. Befrielsen gäller under den tid som återstår av ett år, räknat

från det första vårdtillfället, behandlingstillfället eller läkemedelsinköpet.

För kostnadsbefrielse enligt första stycket fordras att prisnedsatta läke-

medel har inköpts för eller patientavgifter erlagts med sammanlagt minst

1 700 kronor. Om ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett

landsting har beslutat att för sin del tillämpa ett lägsta belopp som under-
stiger 1 700 kronor, skall i stället det beloppet gälla för kostnadsbefrielse
enligt första stycket för den som är bosatt inom landstinget respektive
kommunen.

Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 16 år i sin

vård, får barnen gemensamt kostnadsbefrielse när utgifterna för vårdtill-
fällen, behandlingstillfällen och läkemedelsinköp för barnen sammanlagt
uppgår till vad som sägs i andra stycket.

Kostnadsbefrielse gäller under den tid som avses i första stycket även för

barn som under denna tid fyller 16 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den

med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har
varit gift eller har eller har haft barn med föräldern.

8 §3 Rätt till förmåner enligt denna lag har den som är försäkrad enligt 1

kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring och är bosatt
i Sverige samt den som, utan att vara bosatt här, enligt vad som följer av
förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyt-

tar inom gemenskapen, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom
och moderskap. Rätt till förmåner enligt 1 och 3 � 5 §§ har även den som i
annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning i allmän eller
enskild tjänst här.

Lagen gäller inte för den som får sjukhusvård, som avses i 5 § hälso- och

sjukvårdslagen (1982:763) eller i 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

1

Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95: SOJ08, rskr. 1994/95:119.

2

Senaste lydelse 1994:745.

3

Senaste lydelse 1994:745.

6526

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
3. En kostnadsbefrielse enligt 7 § som gäller vid utgången av år 1994

skall bestå enligt äldre föreskrifter även efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

SFS 1994:1815

6527

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.