SFS 2003:76 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2003:76 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
030076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 6 mars 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5, 18 och 19 §§ lagen (2002:160)

om läkemedelsförmåner m.m. skall ha följande lydelse.

5 §

Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga

kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15 och
18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för så-
dana varor.

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor

som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköps-
tillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den
sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Så länge den sammanlagda kostnaden inte överstiger 900 kronor lämnas

ingen kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta
belopp, utgör kostnadsreduceringen

1. 50 procent av den del som överstiger 900 kronor men inte 1 700 kronor,
2. 75 procent av den del som överstiger 1 700 kronor men inte 3 300 kro-

nor,

3. 90 procent av den del som överstiger 3 300 kronor men inte 4 300 kro-

nor, samt

4. hela den del av den sammanlagda kostnaden som överstiger 4 300 kro-

nor.

Vad som sägs i andra och tredje styckena gäller inte för sådana varor som

avses i 18 § 3, som är kostnadsfria enligt 19 §.

Har en förälder eller har föräldrar gemensamt flera barn under 18 år i sin

vård, tillämpas bestämmelserna i andra och tredje styckena gemensamt för
barnen. Kostnadsreducering gäller under ett år räknat från första inköpstill-
fället även för barn som under denna tid fyller 18 år. Med förälder avses
även fosterförälder. Som förälder räknas även den som en förälder stadig-
varande sammanbor med och som är eller har varit gift eller har eller har haft
barn med föräldern.

18 §

Läkemedelsförmånerna skall, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta

1. varor på vilka 3 § läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig och som

förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor,

1

Prop. 2002/03:42, bet. 2002/03:SoU8, rskr. 2002/03:105.

SFS 2003:76

Utkom från trycket
den 18 mars 2003

background image

2

SFS 2003:76

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

2. förbrukningsartiklar som behövs vid stomi och som förskrivs av läkare

eller av annan som Socialstyrelsen förklarat behörig därtill, och

3. förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen ett läkemedel

eller för egenkontroll av medicinering.

19 §

Förbrukningsartiklar som avses i 18 § 3 skall tillhandahållas kost-

nadsfritt om de på grund av sjukdom förskrivs av läkare eller tandläkare
eller av någon annan som Socialstyrelsen förklarat behörig därtill.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Erna Zelmin-�&berg
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.