SFS 2006:829 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2006:829 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
060829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 20 § lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. skall ha följande lydelse.

20 §

Om regeringen föreskriver det, har den som är under 16 år rätt till re-

ducering av sina kostnader för inköp av sådana livsmedel för särskilda nä-
ringsändamål som förskrivits av läkare med det belopp som vid varje in-
köpstillfälle överstiger 120 kronor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer

villkor för reduceringen av kostnaderna för sådana livsmedel.

Kostnaderna för livsmedlen får inte räknas samman med köp av sådana

läkemedel, födelsekontrollerande medel och förbrukningsartiklar som avses
i 15 och 18 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2006:829

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.