SFS 2002:1145 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. / SFS 2002:1145 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
021145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 20 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

Rätt till förmåner enligt denna lag har

1. den som är bosatt i Sverige, och
2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid

sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av rådets förordning (EEG)
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social
trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar
inom gemenskapen.

2

Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i

18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i
Sverige, har anställning här.

Särskilda bestämmelser om kostnadsfria läkemedel gäller för dem som får

sjukhusvård som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller i
2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för den som åtnjuter
hemsjukvård som avses i 3 e eller 18 d § hälso- och sjukvårdslagen och för
den som bor i sådan särskild boendeform som avses i 18 d § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Den nya bestämmelsen tilläm-

pas dock för tid från och med den 1 oktober 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81.

2

EGT L 149, 5.7.1971, s. 416 (Celex 31971R1408).

SFS 2002:1145

Utkom från trycket
den 30 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.