SFS 2010:1320 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

101320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 22 §§ lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Rätt till förmåner enligt denna lag har

1. den som är bosatt i Sverige, och
2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid

sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemen

3. Detsamma ska gälla för den som avses i

5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämn-
da förordning.

Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i

18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sve-
rige, har anställning här.

Särskilda bestämmelser om kostnadsfria läkemedel gäller för dem som får

sjukhusvård som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt för
den som åtnjuter hemsjukvård som avses i 3 e eller 18 d § hälso- och sjuk-
vårdslagen och för den som bor i sådan särskild boendeform som avses i
18 d § samma lag.

22 §

Kostnader för förmåner enligt denna lag ersätts av det landsting inom

vars område den berättigade är bosatt.

Om den berättigade inte är bosatt inom något landstings område, ska det

landsting inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det
gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen
är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt
denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag
i egenskap av familjemedlem till anställd eller egenföretagare enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, ska i stället det lands-
ting inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverk-
sam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för för-
månerna.

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 2002:1145.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2010:1320

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1320

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I andra fall än som avses i första och andra styckena ersätts kostnaderna

av det landsting inom vars område den som förskrivit en förmånsberättigad
vara har sin verksamhetsort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets

förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av sys-
temen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen

4.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.