SFS 2018:1273 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

SFS2018-1273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och

sjukvården m.m.
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:297) om bio-

banker i hälso- och sjukvården m.m.

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 3 § och 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 5 §, 2 kap. 3 a § och

3 kap. 5 a och 5 b §§, och en ny rubrik närmast före 1 kap. 5 § av följande

lydelse.

1 kap.
3 §
Lagen är tillämplig på

1. en biobank som inrättats i Sverige i en vårdgivares hälso- och sjuk-

vårdsverksamhet, oavsett var materialet i biobanken förvaras, och

2. vävnadsprover från en sådan biobank som avses under 1, vilka lämnats

ut för att förvaras och användas hos en annan vårdgivare, en enhet för forsk-

ning eller diagnostik, en offentlig forskningsinstitution, ett läkemedelsbolag

eller en annan juridisk person och vilka även efter utlämnandet kan härledas

till den eller de människor från vilka de härrör.

Lagen ska i tillämpliga delar gälla för vävnadsprover som tas och samlas

in för transplantationsändamål enligt lagen (1995:831) om transplantation

m.m.

Lagen är inte tillämplig på prover som rutinmässigt tas i vården för analys

och som uteslutande är avsedda som underlag för diagnos och löpande vård

och behandling av provgivaren och som inte sparas en längre tid.

Lagen är inte heller tillämplig på prover som är avsedda för forskning och

som analyseras inom sex månader efter provtagningstillfället och förstörs

omedelbart efter analysen.

Tystnadsplikt i vissa fall
5 §
Den som är eller har varit anställd eller uppdragstagare vid en biobank

som inrättats i enskild verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja upp-

gifter i en ansökan om tillstånd till en klinisk läkemedelsprövning. Som obe-

hörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som

följer av lag eller förordning.

1

Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417.

SFS 2018:1273

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1273

2 kap.
3 §
2 Är avsikten att en biobank ska användas för ändamål som avser forsk-

ning eller klinisk prövning som inte omfattas av 3 a § får beslut som avses i

1 § fattas först efter prövning och godkännande av Etikprövningsmyndig-

heten eller Överklagandenämnden för etikprövning. Biobanken får i sådana

fall inte användas för annat ändamål än som tidigare beslutats utan att myn-

digheten eller nämnden godkänt detta.

Vid prövning och godkännande som här avses tillämpas vad som före-

skrivs om utgångspunkter för etikprövningen i 7–11 §§ lagen (2003:460) om

etikprövning av forskning som avser människor. I fråga om handläggnings-

ordningen för prövning och godkännande samt om överklagande tillämpas

föreskrifterna i 24–33 §§ samt 36 och 37 §§ samma lag.

3 a § Är avsikten att en biobank ska användas för ändamål som avser

klinisk läkemedelsprövning får beslut som avses i 1 § fattas först efter det

att en ansökan om tillstånd till klinisk läkemedelsprövning har beviljats eller

anses ha beviljats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av human-

läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG, under förutsättning

att uppgifter om insamling, lagring och användning av biologiska prover an-

ges i den ansökan.

3 kap.
5 §
3 Vävnadsprover som bevaras i en biobank får inte användas för annat

ändamål än som omfattas av tidigare information och samtycke utan att den

som lämnat samtycket informerats om och samtyckt till det nya ändamålet.

Har den som lämnat samtycke avlidit gäller i stället att den avlidnes när-

maste anhöriga ska ha informerats om och efter skälig betänketid inte mot-

satt sig det nya ändamålet.

5 a § Avser det nya ändamålet forskning eller klinisk prövning som inte

omfattas av 5 b §, ska Etikprövningsmyndigheten eller Överklagandenämn-

den för etikprövning i samband med att myndigheten eller nämnden god-

känner det nya ändamålet också besluta om vilka krav som ska gälla i fråga

om information och samtycke för att vävnadsproverna i banken ska få an-

vändas för det nya ändamålet.

5 b § Avser det nya ändamålet en klinisk läkemedelsprövning får väv-

nadsproverna användas för en sådan prövning i enlighet med den ansökan

om tillstånd till klinisk läkemedelsprövning som har beviljats eller anses ha

beviljats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 536/2014, under förutsättning att uppgifter om insamling, lagring och an-

vändning av biologiska prover har angetts i den ansökan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 1 kap. 3 §.

2. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om

övriga bestämmelser.

3. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs i fråga

om punkten 2.

2

Senaste lydelse 2018:148.

3

Senaste lydelse 2018:148. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

background image

3

SFS 2018:1273

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.