SFS 2003:468 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. / SFS 2003:468 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
030468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 § och 3 kap.

5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. skall ha
följande lydelse.

1 kap.

2 §

I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven bety-

delse.

Beteckning

Betydelse

Biobank

Biologiskt material från en eller flera
människor som samlas och bevaras
tills vidare eller för en bestämd tid
och vars ursprung kan härledas till
den eller de människor från vilka ma-
terialet härrör.

Nämnd för forskningsetik

Nämnd som avses i lagen (2003:460)
om etikprövning av forskning som av-
ser människor.

Huvudman för en biobank

Vårdgivare, forskningsinstitution eller
annan som innehar en biobank.

2 kap.

3 §

�r avsikten att en biobank skall användas för ändamål som avser

forskning eller klinisk prövning får beslut som avses i 1 § fattas först efter
prövning och godkännande av en nämnd för forskningsetik. Biobanken får i
sådana fall inte användas för annat ändamål än som tidigare beslutats utan
att nämnden godkänt detta.

1

Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

SFS 2003:468

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

2

SFS 2003:468

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Vid prövning och godkännande som här avses tillämpas vad som före-

skrivs om utgångspunkter för etikprövningen i 7�11 §§ lagen (2003:460) om
etikprövning av forskning som avser människor. I fråga om handläggnings-
ordningen för prövning och godkännande samt om överklagande tillämpas
föreskrifterna i 24�33 §§ samt 36 och 37 §§ samma lag.

3 kap.

5 §

Vävnadsprover som bevaras i en biobank får inte användas för annat

ändamål än som omfattas av tidigare information och samtycke utan att den
som lämnat samtycket informerats om och samtyckt till det nya ändamålet.

Har den som lämnat samtycke avlidit gäller i stället att den avlidnes när-

maste anhöriga skall ha informerats om och efter skälig betänketid inte mot-
satt sig det nya ändamålet.

Avser det nya ändamålet forskning eller klinisk prövning skall den nämnd

för forskningsetik som godkänner det nya ändamålet i samband därmed
också besluta om vilka krav som skall gälla i fråga om information och sam-
tycke för att vävnadsproverna i banken skall få användas för det nya ända-
målet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.