SFS 2021:606 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. / SFS 2021:606 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
SFS2021-606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och

sjukvården m.m.

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2002:297) om biobanker
i hälso- och sjukvården m.m. ska införas en ny paragraf, 1 kap. 5 §, och när-
mast före 1 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Tystnadsplikt i vissa fall
5 §
Den som är eller har varit anställd eller uppdragstagare vid en biobank
som inrättats i enskild verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja upp-
gifter i en ansökan eller anmälan om klinisk prövning enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medi-
cintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG)
nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av
rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG.

Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldig-

het som följer av lag eller förordning.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.

SFS

2021:606

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.