SFS 2014:765 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa / SFS 2014:765 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
140765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 och 29 §§ lagen (2006:1570) om

skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

28 §

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att vidta åtgär-

der enligt denna lag eller åtgärder enligt föreskrifter eller beslut som medde-
lats med stöd av lagen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

29 §

Personal inom Polismyndigheten, Tullverket eller Kustbevakningen

som medverkar vid in- och utresekontroll enligt utlänningslagen (2005:716)
ska medverka vid kontroll av vaccinationsbevis och, när det behövs, vid andra
åtgärder som vidtas vid karantänshamnar och karantänsflygplatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:765

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.