SFS 2014:1550 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa / SFS 2014:1550 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
141550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa;

utfärdad den 18 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5, 10�13 och 16 §§ lagen

(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska ha
följande lydelse.

5 §

Folkhälsomyndigheten ska vara nationell kontaktpunkt enligt hälso-

reglementet och ansvara för de uppgifter den är skyldig att fullgöra enligt
denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

10 §

Myndigheter, kommuner och landsting som inom sina respektive

ansvarsområden får information om ett misstänkt internationellt hot mot män-
niskors hälsa ska omedelbart underrätta Folkhälsomyndigheten om det miss-
tänkta hotet. Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som Folkhälsomyndig-
heten behöver för att kunna bedöma om det föreligger ett internationellt hot
mot människors hälsa.

På begäran ska myndigheter, kommuner och landsting inom sina respek-

tive ansvarsområden snarast möjligt lämna den information som Folkhälso-
myndigheten behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet till
Världshälsoorganisationen.

Berörda myndigheter, kommuner och landsting ska informera Folkhälso-

myndigheten om vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas
med stöd av denna lag. Folkhälsomyndigheten ska lämna information om åt-
gärderna till berörda myndigheter, kommuner och landsting.

11 §

Folkhälsomyndigheten ska, om den får information om ett misstänkt

internationellt hot mot människors hälsa, skyndsamt och senast inom 24 tim-
mar underrätta Världshälsoorganisationen om det misstänkta hotet.

Om Världshälsoorganisationen har fått information om ett misstänkt inter-

nationellt hot mot människors hälsa i landet ska Folkhälsomyndigheten, på
begäran från Världshälsoorganisationen, skyndsamt och senast inom 24 tim-
mar efter begäran lämna information till Världshälsoorganisationen om hälso-
läget i landet.

Folkhälsomyndigheten ska lämna information om ett misstänkt internatio-

nellt hot mot människors hälsa till berörda myndigheter, kommuner och
landsting.

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71.

SFS 2014:1550

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1550

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

12 §

2

Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt hot

mot människors hälsa ska Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndig-
heter, kommuner och landsting lämna uppgifter till Världshälsoorganisatio-
nen och till berörda utländska myndigheter även om de är sekretessbelagda
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av en enskilds personliga integritet

genom behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen
(1998:204). Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, kommu-
ner och landsting får oavsett bestämmelserna i 33 § personuppgiftslagen över-
föra personuppgifter till Världshälsoorganisationen och tredje land för att
fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag. Uppgifter som rör någons
hälsa får behandlas helt eller delvis automatiserat, om det är nödvändigt för
att en myndighet, en kommun eller ett landsting ska kunna fullgöra sin upp-
giftsskyldighet enligt denna lag.

13 §

Om ett område inom eller utom landet har drabbats av ett internatio-

nellt hot mot människors hälsa ska Folkhälsomyndigheten förklara området
vara drabbat av ett sådant hot. Området ska anses vara drabbat till dess Folk-
hälsomyndigheten förklarar området fritt från hotet.

16 §

Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankom-

sten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotill-
ståndet ombord till Tullverket eller Kustbevakningen om

1. befälhavaren har anledning att anta att smittämnen eller andra ämnen

som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord,

2. fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats drabbat av

ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkuba-
tionstiden för en smittsam sjukdom, eller

3. det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom ett område

som har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa un-
der sådan tid att inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid
fartygets ankomst till hamnen.

När Tullverket eller Kustbevakningen har fått sådan information som avses

i första stycket, ska myndigheten omedelbart underrätta smittskyddsläkaren
och Folkhälsomyndigheten om innehållet i informationen. Gäller sådan infor-
mation fartyg som tillhör och bemannas av Försvarsmakten ska även general-
läkaren omedelbart underrättas.

Vad som sägs i första och andra styckena om fartyg och hamn ska även

gälla luftfartyg respektive flygplats. Den skyldighet som befälhavare på luft-
fartyg har att lämna information enligt första stycket gäller dock endast i för-
hållande till Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2009:519.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.