890290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

2 § Med karantänssjukdom avses i denna lag gula febern, kolera och

pest.

390

1 Prop. 1988/89: 123. SoU25, rskr. 227.

⬢s

SFS 1989:290 Karantänslag;

Utkom från trycket

den 6 juni 1989

utfärdad den 18 maj 1989.

a

1 § I denna lag ges som komplettering av smittskyddslagen (1988; 1472)

vissa bestämmelser till skydd mot att karantänssjukdomar förs in i landet

®

eller sprids till utlandet genom land-, luft- eller sjötrafik.

Regeringen får meddela bestämmelser, som avviker från denna lag, om

det behövs med hänsyn till överenskommelse med Danmark, Finland eller

Norge.

>⬢.

'i

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

3 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för att sanitära åtgärder vid-

tas beträffande laster, bagage och annat gods, transportmedel och djur. För

andra smittskyddsåtgärder enligt denna lag svarar smittskyddsläkaren.

Om den som ber örs av en smittskyddsåtgärd motsätter sig åtgärden, får

den vidtas endast om den har stöd i smittskyddslagen (1988; 1472) eller

någon annan lag.

^l>

¬

background image

' ⬢ § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall

SFS 1989:290

efter samråd med de berörda landstingskommunerna och kommunerna
föreskriva att vissa hamnar och flygplatser skall vara karantänshamnar

respektive karantänsflygplatser.

5 § Landstingskommunen och kom munen skall svara for att karantäns­

hamnar och karantänsflygplatser har tillgång till den personal och den

utrustning som b ehövs for kontroll av trafiken så att karantänssjukdomar

inte förs in i landet eller sprids till utlandet.

6 § Smittskyddsläkaren skall samordna smittsk yddskontrollen vid ka­

rantänshamnar och karantänsflygplatser.

Smittskyddsläkaren, eller den läkare som han överlåter uppgiften åt,

skall vid behov utföra läkarundersökning och vaccination samt utfärda ett

skriftligt intyg om åtgärden, om den som b erörs av åtgärden begär det.

Smittskyddsläkaren skall biträda miljö- och hälsoskyddsnämnden i d ess

uppgifter enligt denna lag.

7 § Om ett område utom eller inom landet är att betrakta som smittat av

en karantänssjukdom enligt de internationella hälsovårdsbestämmelsema
och det finns risk for att sjukdomen fors in i landet eller härifrån sprids till

utlandet, skall socialstyrelsen förklara området smittat av sjukdomen.

Området skall anses som smittat till dess socialstyrelsen förklarar området

fritt från smitta.

Allmänna bestämmelser om sanitära åtgärder

8 § Sanitära åtgärder som avses i denna lag skall utfo ras utan dröjsm ål

och på e tt sådant sätt att de inte vållar onöd igt obeh ag, fara för någons
hälsa, skada på tr ansportmedel eller brandfara.

När sanitära åtgärder utförs beträffande last, bagage och annat gods skall

de försiktighetsmått vidtas som behövs för att förhindra skada på godset.

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden har vidtagit en sanitär åtgärd skall

nämnden utfä rda ett skri ftligt intyg o m åtgärden, om den som ber örs av

åtgärden begär det.

�&tgärder vid ankomst

9 § Innan ett fartyg anlöpe r första svenska hamn eller sena st vid an­

komsten till hamnen skall befälhavaren på fartyget lämna uppgift om
hälsotillståndet ombord till tullmyndigheten

1. om b efälhavaren har anle dning anta att smitta av en kar antänssjuk­

dom k an finnas ombord,

2. om f artyget komme r från en hamn i ett område so m har förklarats

smittat av en karantänssjukdom och ankomsten sker inom ink ubationsti-

den för sjukdomen,

3. om det ombord på fartyget finns en per son som ha r vistats inom ett

smittförklarat område under sådan tid att inkubationstiden för sjukdomen

inte har gått ut vid fa rtygets ankomst till svensk hamn.

När tullmyndigheten har fått en sådan uppgift som avses i första stycket,

'Skall den omedelbart underrätta smittskyddsläkaren om in nehållet.

¬

background image

SFS 1989:290

10 § Ett fartyg får in te av smittskyddsskäl vägras tillträde till hamn.

11 § Om miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreskrivit en sanitär åt­
gärd beträffande ett fartyg och befälhavaren på fartyget motsätter sig
åtgärden, får åtgärden inte vidtas om fartyget omedelbart fortsätter sin

resa. Fartyget får dock inte anlöpa någon annan hamn här i l andet. Farty­

get skall tillåtas inta bränsle, vatten och andra förnödenheter som det

behöver, under förutsättning att det kan ske utan risk f�r smittspridning.

12 § Vad som sägs i 9 -il §§ om fartyg och hamnar skall gälla också

luftfartyg respektive flygplatser.

Om ett luftfartyg vid ankomsten till landet landar på någon annan plats

än en karantänsflygplats och uppgift skall lämnas om hälsotillståndet
ombord enligt 9 §, skall befälhavaren genast underrätta smittskyddsläka­

ren, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller någon annan offentlig myndig­
het.

13 § Post, tidningar och trycksaker som inte är bagage får inte underkas­

tas sanitära åtgärder. En sådan åtgärd får dock vidtas beträffande postpa­

ket som kommer från ett kolerasmittat område och som misstänks inne­
hålla livsmedel. Om mottagaren motsätter sig åtgärden, skall paketet åter­

sändas till avsändaren.

�&tgärder vid avresa

14 § Den som på grund av en karantänssjukdom har

1. tagits in på sjukhus,
2. meddelats en förhållningsregel om isolering enligt smittskyddslagen

(1988:1472), eller

3. tvångsisolerats enligt smittskyddslagen

får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som

behövs för att hindra den smittade från att lämna landet.

I an dra fall än som avses i första stycket får den som f�r smitta av en

karantänssjukdom inte vägras att lämna landet. Han skall dock i god tid

före avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om sjuk­

domsfallet enligt smittskyddslagen om tidpunkten för avresan och målet
för resan. Smittskyddsläkaren skal! underrätta hälsovårdsmyndigheten på

ankomstorten om avresan och andra omständigheter av betydelse för att
förhindra smittspridning.

Råttbekämpning

15 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommun med hamn skall

vidta de åtgärder som behövs för att utrota råttor i hamnen och för att

skydda hamnens anläggningar mot råttor.

^

16 § När ett fartyg ko mmer till en svensk hamn skall befälhavaren pä

fartyget visa upp ett skriftligt intyg för tullmyndigheten om att utrotning
av råttor har skett ombord eller att utrotning inte har behövts (råttsane-

392

ringsbevis). Om ett giltigt intyg inte visas upp skall tullmyndigheten ome-

¬

background image

⬢ elbart underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden skall låta

SFS 1989:290

undersöka fartyget och, om det behövs, vidta åtgärder för att utrota råttor

ombord.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från skyldigheten att visa upp råttsaneringsbevis.

Avgifter

17 § Miljö- och hä lsoskyddsnämnden får ta ut avgifter for smittrening,
desinfektion, u trotning av råttor och för undersökning som avses i 16 §

första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall medde­

la föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf.

Tillsyn
18 § Socialstyrelsen har tillsynen över karantänsverksamheten i landet.

Socialstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt de av världshälsoor­

ganisationen antagna internationella hälsovårdsbestämmelsema skall ut­

föras av den nationella hälsovårdsforvaltningen.

19 § Polis-, passkontroll-, tull-, lots- och hamnpersonal, personal vid
sjöfartsinspektionen och kustbevakningen samt trafikpersonal vid interna­

tionella flygplatser skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, vara
uppmärksam på efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

Polis- och passkontrollpersonal skall medverka vid kontroll av vaccina­

tionsbevis vid karantän sflygplatserna.

Ytterligare föreskrifter

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att hindra att karantäns­

sjukdomar förs in i landet eller sprids till utlandet.

Straff

21 § Till böter döms den som

1. åsidosätter sin skyldighet att lämna uppgift om hälsotillståndet om­

bord på fartyg eller luftfartyg eller lämnar en oriktig sådan uppgift,

2. åsidosätter sin skyldighet att lämna underrättelse som avses i 12 §

andra stycket,

överklagande

22 § Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna lag får över­
klagas hos länsrätten.

, ^Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

⬢%

393

¬

background image

SFS 1989:290

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

BENGT LINDQVIST

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.