SFS 2018:445 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

SFS2018-445.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot

internationella hot mot människors hälsa

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (2006:1570) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

12 §2 Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt hot
mot människors hälsa ska Folkhälsomyndigheten och andra berörda myn-
digheter, kommuner och landsting lämna uppgifter till Världshälsoorganisa-
tionen och till berörda utländska myndigheter även om de är sekretessbe-
lagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av en enskilds personliga inte-

gritet genom behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) och i lagen (2018:218) med kompletterande bestäm-
melser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen.

Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, kommuner och

landsting får överföra personuppgifter till Världshälsoorganisationen och
tredjeland för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag. Uppgifter
som rör någons hälsa får behandlas helt eller delvis automatiserat, om det är
nödvändigt för att en myndighet, en kommun eller ett landsting ska kunna
fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

2 Senaste lydelse 2014:1550.

SFS

2018:445

Publicerad
den

9 maj 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.