SFS 2009:519 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa / SFS 2009:519 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
090519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2006:1570) om skydd

mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

12 §

Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett internationellt hot

mot människors hälsa ska Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter,
kommuner och landsting lämna uppgifter till Världshälsoorganisationen och
till berörda utländska myndigheter även om de är sekretessbelagda enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av en enskilds personliga integritet

genom behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204).
Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter, kommuner och landsting får
oavsett bestämmelserna i 33 § personuppgiftslagen överföra personuppgifter till
Världshälsoorganisationen och tredje land för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet
enligt denna lag. Uppgifter som rör någons hälsa får behandlas helt eller delvis
automatiserat, om det är nödvändigt för att en myndighet, en kommun eller ett
landsting ska kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:519

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.