SFS 2017:7 Lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

170007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av
sprutor och kanyler;

utfärdad den 19 januari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (2006:323) om ut-

byte av sprutor och kanyler ska ha följande lydelse.

2 §

2

Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting inom ramen

för deras hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har
gett tillstånd till verksamheten.

6 §

En spruta eller en kanyl får lämnas ut av landstinget endast om en be-

gagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om
det finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler
inte kan lämnas in.

Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 18 år. Ut-

lämnande får ske endast vid personligt besök.

Endast personer som kan anses bosatta i ett landsting som har beviljats till-

stånd får delta i sprututbytesverksamhet i det landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:15, bet. 2016/17:SoU4, rskr. 2016/17:132.

2 Senaste lydelse 2012:950.

SFS 2017:7

Utkom från trycket
den 31 januari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.