SFS 2013:1147 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2013:1147 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
131147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ECNMBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ECNMBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ECNMBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ECNMBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ECNMBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ECNMBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECNMBD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:351) om genetisk <br/>integritet m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 december 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 kap. 2 �, 7 kap. 4 � och 8 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Insemination med spermier fr�n en man som kvinnan inte �r gift eller</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sambo med f�r inte utan tillst�nd av Inspektionen f�r v�rd och omsorg utf�ras<br/>annat �n vid offentligt finansierade sjukhus. S�dan insemination ska ske<br/>under �verinseende av l�kare med specialistkompetens i gynekologi och<br/>obstetrik.</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Befruktning av �gg fr�n en kvinna, i vars kropp �gget ska inf�ras, med</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">spermier fr�n kvinnans make eller sambo f�r inte utan tillst�nd av Inspek-<br/>tionen f�r v�rd och omsorg utf�ras annat �n vid offentligt finansierade sjuk-<br/>hus. Detta g�ller ocks� inf�rande av �gget i kvinnans kropp.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommer �gget inte fr�n kvinnan eller spermien inte fr�n kvinnans make</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller sambo f�r befruktning och inf�rande av �gg ske endast vid de sjukhus<br/>som uppl�tit enhet f�r utbildning av l�kare enligt avtal mellan de universitet<br/>som bedriver l�karutbildning och ber�rda landsting.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:716px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialstyrelsens beslut enligt 3 kap. 1 eller 3 �, 5 kap. 6 �, 6 kap. 3 �</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och 7 kap. 5 � f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>�vriga beslut av Socialstyrelsen samt beslut av Inspektionen f�r v�rd och</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">omsorg enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.<br/>2. F�r g�rningar som avses i 8 kap. 4 och 5 �� och som har beg�tts f�re</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ikrafttr�dandet g�ller 6 kap. 2 � och 7 kap. 4 � i sin �ldre lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:1147</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 december 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:1147</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utf�rdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 kap. 2 �, 7 kap. 4 � och 8 kap. 1 �

lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

2 �

Insemination med spermier fr�n en man som kvinnan inte �r gift eller

sambo med f�r inte utan tillst�nd av Inspektionen f�r v�rd och omsorg utf�ras
annat �n vid offentligt finansierade sjukhus. S�dan insemination ska ske
under �verinseende av l�kare med specialistkompetens i gynekologi och
obstetrik.

7 kap.

4 �

Befruktning av �gg fr�n en kvinna, i vars kropp �gget ska inf�ras, med

spermier fr�n kvinnans make eller sambo f�r inte utan tillst�nd av Inspek-
tionen f�r v�rd och omsorg utf�ras annat �n vid offentligt finansierade sjuk-
hus. Detta g�ller ocks� inf�rande av �gget i kvinnans kropp.

Kommer �gget inte fr�n kvinnan eller spermien inte fr�n kvinnans make

eller sambo f�r befruktning och inf�rande av �gg ske endast vid de sjukhus
som uppl�tit enhet f�r utbildning av l�kare enligt avtal mellan de universitet
som bedriver l�karutbildning och ber�rda landsting.

8 kap.

1 �

Socialstyrelsens beslut enligt 3 kap. 1 eller 3 �, 5 kap. 6 �, 6 kap. 3 �

och 7 kap. 5 � f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
�vriga beslut av Socialstyrelsen samt beslut av Inspektionen f�r v�rd och

omsorg enligt denna lag f�r inte �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.
2. F�r g�rningar som avses i 8 kap. 4 och 5 �� och som har beg�tts f�re

ikrafttr�dandet g�ller 6 kap. 2 � och 7 kap. 4 � i sin �ldre lydelse.

1 Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.

SFS 2013:1147

Utkom fr�n trycket
den 27 december 2013

background image

2

SFS 2013:1147

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.