SFS 2014:826 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2014:826 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
140826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:351) om

genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientlagen (2014:821)

ges grundläggande bestämmelser om patientens självbestämmande och om
respekt för människors lika värde inom hälso- och sjukvården, och i patient-
säkerhetslagen (2010:659) föreskrivs om skyldigheter för hälso- och sjuk-
vårdspersonal.

I lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. regleras hur

humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integri-
tet, ska få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål.

När det gäller att skydda den enskilda människan och respektera människo-

värdet vid forskning finns bestämmelser i lagen (2003:460) om etikprövning
av forskning som avser människor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

2 Senaste lydelse 2010:674.

SFS 2014:826

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.