SFS 1984:1140

841140.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:1140

om insemination;

utkom från trycket

den 22 januari 1985

Utfärdad den 20 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Med insemination förstås i denna lag införande av sperma i en kvinna

på konstlad väg .

' Prop. 1984/85; 2, LU 10, rskr 99.

2527

¬

background image

SFS 1984:1140

2 § Insemination får utföras endast om kvinnan är gift eller bor tillsam­
mans med en man under äktenskapsliknande förhållanden. För insemina-
tionen krävs skriftligt samtycke av maken eller den man som kvinnan bor
tillsammans med.

3 § Insemination med sperma från annan man än den som kvinnan är gift

eller bor tillsammans med få r utföras endast vid allmänna sjukhus under
överinseende av läkare med sp ecialistkompetens i gynekologi och obste-

trik.

Läkaren skall pröva om det med hänsyn till makarnas eller de sam­

boendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att
inseminationen äger rum. Inseminationen får utföras endast om det kan
antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållan­
den. Vägras insemination, får makarna eller de samboende begära att

socialstyrelsen prövar frågan. Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

Läkaren väljer lämplig spermagivare. Uppgifter om denne skall anteck­

nas i en särskild journal, som skall bevaras i minst 70 år.

4 § Ett barn som har avlats genom insemination som avses i 3 § har rätt
att, om det ha r uppnått tillräcklig mognad, självt få del av de uppgifter om
spermagivaren som har antecknats i sjukh usets särskilda journal. Social­

nämnden är skyldig att på begäran biträda barnet med att skaffa fram dessa
uppgifter.

5 § Om det i ett mål om faderskap till barn är nödvändigt att få del av de

uppgifter som finns om en insemination, är den som är ansvarig för inse­
minationen eller annan som har tillgång till uppgifterna skyldig att på

begäran av domstolen lä mna ut dessa uppgifter.

6 § Fryst sperma far inte utan socialstyrelsens tillstånd föras in hit i

landet.

7 § Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning utför insemina­
tion i strid mot denna lag eller under angivna förhållanden tillhandahåller
sperma för sådan insemination döms till b öter eller fängelse i högst sex

månader.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 19 85.
Bestämmelsen i 4 § gäller inte i fall då spermagivaren har lämnat sperma

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

G. SIGURDSEN

(Socialdepartementet)

2528

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.