SFS 1988:711

880711.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:711

Lag

utkom från trycket

om befruktning utanför kroppen;

den 22 juni 1988

utfärdad den 14 juni 1988 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Denna lag tillämpas på befruktning av en kvinnas ägg utanför hennes

kropp i syfte att avla barn.

2 § Införande i en kvinnas kropp av ett ägg som har befruktats utanför

kroppen får ske endast om

1. kvinnan är gift eller sambo,
2. maken eller sambon skriftligen samtycker, och
3. ägget är kvinnans eget och har befruktats med makens eller sambons

sperma.

3 § Befruktning utanför kroppen får inte utan socialstyrelsens tillstånd

utföras annat än vid allmänna sjukhus.

1496

' Prop. 1987/88: 160. SoU 26. rskr. 383.

¬

background image

4 § Den som vane mässigt eller för att bereda sig vinn ing bryter mot 2

SFS 1988:711

eller 3 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

G. SIGURDSEN
(Socialdepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.