910114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om användning av viss genteknik vid allmänna

hälsoundersökningar;

utfärdad den 14 mars 1991.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs följande.

1 § För att undersöka människors arvsmassa med u tnyttjande av analys

av genernas deoxyribonukleinsyra (DNA) eller ribonukleinsyra (RNA)
fordras särskilt tillstånd, om undersökningen utgör eller ingår som ett led i
en allmän hälsoundersökning.

2 § Ett tillstånd som avses i 1 § får lämnas endast om undersökningen är
inriktad på att söka kun skap om sjukdomsförhållanden som är av allvarlig

art eller annars av särskild betydelse för hälso- och sjukvården.

Vid prövning av tillståndsfrågan skall särskilt beaktas om de som skall

leda och utföra undersökningen har den kompetens som behövs för ända­
målet och om integritetsskyddet för uppgifter om undersökningsdeltagar­

nas genetiska förhållanden kan antas bli tillfredsställande.

3 § Ett tillstånd enligt 1 § får förenas med de villkor som behövs för att

begränsa undersökningsverksamheten eller kontrollera denna.

Ett tillstånd får återkallas om villkor för tillståndet åsidosätts eller om

det annars finns särskilda skäl. Tillståndet får återkallas tills vidare i
avvaktan på att frågan avgörs slutligt.

4 § Frågor om tillstånd enligt denna lag prövas av socialstyrelsen.

5 § En undersökning enligt 1 § får inte omfatta annan än den som

lämnat skriftligt samtycke.

6 § Socialstyrelsens beslut enligt d enna lag får överklagas hos kam mar­

rätten.

SFS 1991:114

Utkom från tryc ket

den 26 mar s 1991

1. Denna lag träder i kraft den I okto ber 1991.

2. En genetisk undersökning enligt 1 § som h ar inletts före ikraftträdan­

det får fortsätta till utgången av decem ber 1991 utan tillstånd enligt denna
lag. Har tillstånd sökts får undersökningen fortsätta även efter nämnda

tidpunkt i avvaktan på att frågan om tillstånd avgörs slutligt.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INGELA THAL�0N

(Socialdepartementet)

' Prop, 1990/91: 52, SoU 10, rskr. 114.

299

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.