910115.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991; 115 Lag

Utkom frän trycket

001 åtgärder I forskoiogs- eller behandlingssyfte med

den 26 mars 1991

befruktade ägg fråo människa;

utfärdad den 14 mars 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § �&tgärder enligt den na lag med befruktade ägg från människa förut­

sätter samtycke av donatorerna av ägg och sperma.

2 § Försök i forsknings- eller behandlingssyfte på befruktade ägg får

göras längst till och med Qortonde dagen efter befruktningen. Försök får

inte ha till syfte att utveckla metoder för att åstadkomma genetiska effek­
ter som kan gå i arv.

Ett befruktat ägg som varit föremål för försök skall efter utgången av den

tid som n ämns i första stycket utan dröjsmål förstöras.

3 § Ett befruktat ägg får förvaras i fryst tillstånd högst ett år eller den
längre tid som socialstyrelsen enligt 5 § bestämt.

Den tid då ägget har varit fryst räknas inte in i den tid under vilken

försök får ske enligt 2 §.

4 § Om ett befruktat ägg varit föremål för försök i forsknings- eller
behandlingssyfte, f år ägget inte föras in i en kvinnas kropp. Detsamma
gäller om ägget före befruktningen eller de spermier som använts vid
befruktningen har varit föremål f�r försök.

5 § Om det finns synnerliga skäl får socialstyrelsen för särskilda fall

medge att tiden enligt 3 § for förvaring i fryst tillstånd förlängs.

Lämnas medgivande, skall styrelsen bestämma den ytterligare tid under

vilken förvaring får ske.

Ett medgivande får förenas med villkor. Det får återkallas om villkoren

åsidosätts eller om det annars finns skäl till återkallelse.

6 § Den som uppsåtligen bryter mot 2, 3 eller 4 § döms till böter eller

fängelse i hö gst ett år. �r en överträdelse av 3 § ringa, skall inte dömas till
ansvar.

Allmänt åtal f�r brott mot den na lag får väckas endast efter medgivande

av socialstyrelsen.

7 § Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INGELA THAL�0N

(Socialdepartementet)

300

' Prop. 1990/91:52, SoUIO, rskr. 114.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.