SFS 2016:18 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2016:18 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
160018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utfärdad den 28 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:351) om gene-

tisk integritet m.m.

dels att 1 kap. 5 §, 6 kap. 1 och 3 §§, 7 kap. 3 och 5 §§ och rubriken när-

mast före 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 1 b §§, och när-

mast före 6 kap. 1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

5 §

I denna lag betyder

genetisk undersökning: en undersökning inom hälso- och sjukvården eller

medicinsk forskning som syftar till att ge upplysning om en människas arvs-
massa genom molekylärgenetisk, mikrobiologisk, immunologisk, biokemisk,
cytogenetisk eller därmed jämförlig analysmetod eller genom inhämtande av
upplysningar om hans eller hennes biologiska släktingar,

genetisk information: information om resultatet av en genetisk under-

sökning, dock inte till den del informationen endast innefattar upplysning om
den undersöktes aktuella hälsotillstånd,

fosterdiagnostik: medicinsk undersökning av en gravid kvinna och det fos-

ter hon bär på,

genetisk fosterdiagnostik: genetisk undersökning av foster eller en gravid

kvinna för att få information om fostrets sjukdomar, sjukdomsanlag och miss-
bildningar genom fostervattensprov, moderkaksprov eller blodprov,

preimplantatorisk genetisk diagnostik: genetisk undersökning av ett

befruktat ägg innan detta implanteras i en kvinnas livmoder,

genterapi: en behandling som innebär att en frisk gen med hjälp av en

bärare (vektor) förs in i celler hos en individ som har en genetisk sjukdom,

somatisk cellkärnöverföring: att cellkärnan i ett ägg ersätts med kärnan från

en kroppscell, och

ensamstående kvinna: en kvinna som inte är gift, registrerad partner eller

sambo.

1 Prop. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124.

SFS 2016:18

Utkom från trycket
den 9 februari 2016

background image

2

SFS 2016:18

6 kap.

Inledande bestämmelse

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om att föra in spermier i en kvinna på

konstlad väg (insemination).

Det som i detta kapitel sägs om make gäller också registrerad partner.

Villkor för behandling

1 a §

En givare av spermier ska vara myndig. Givaren ska lämna ett skrift-

ligt samtycke till att spermierna används för insemination. Givaren får åter-
kalla sitt samtycke fram till dess insemination skett.

1 b §

Om kvinnan är gift eller sambo, får insemination utföras endast om

maken eller sambon skriftligen har samtyckt till det.

3 §

Vid en insemination som avses i 2 § ska läkaren pröva om det med hän-

syn till makarnas, sambornas eller den ensamstående kvinnans medicinska,
psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inseminationen äger
rum. Inseminationen får utföras endast om det kan antas att det blivande bar-
net kommer att växa upp under goda förhållanden.

Om insemination vägras, får makarna, samborna eller den ensamstående

kvinnan begära att Socialstyrelsen prövar frågan.

7 kap.

3 §

Om kvinnan är gift eller sambo, får ett befruktat ägg föras in i kvinnans

kropp endast om maken eller sambon skriftligen har samtyckt till det. Om
ägget inte är kvinnans eget, ska ägget ha befruktats av makens eller sambons
spermier.

Om behandlingen avser en ensamstående kvinna, ska ägget vara kvinnans

eget.

5 §

Om befruktning utanför kroppen ska utföras med ett annat ägg än kvin-

nans eget eller med en spermie från en man som inte är kvinnans make eller
sambo, ska en läkare pröva om det med hänsyn till makarnas, sambornas eller
den ensamstående kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållan-
den är lämpligt att det äger rum en befruktning utanför kroppen. En befrukt-
ning utanför kroppen får utföras endast om det kan antas att det blivande bar-
net kommer att växa upp under goda förhållanden.

Om en befruktning utanför kroppen vägras, får makarna, samborna eller

den ensamstående kvinnan begära att Socialstyrelsen prövar frågan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Spermier som har donerats före ikraftträdandet får inte utan skriftligt

samtycke från spermiegivaren användas vid en insemination eller en befrukt-
ning utanför kroppen av en ensamstående kvinna.

2 Senaste lydelse 2009:262.

background image

3

SFS 2016:18

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.