SFS 2018:1274 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

SFS2018-1274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2006:351) om gene-

tisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
Försök i forsknings- eller behandlingssyfte som medför genetiska för-

ändringar som kan gå i arv hos människa får inte utföras.

Förbud mot att genomföra genterapeutiska kliniska läkemedelspröv-

ningar som resulterar i att könsstamcellers genetiska identitet hos försöks-

personen förändras finns i artikel 90 i Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av

humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417.

SFS 2018:1274

Publicerad

den 29 juni 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.