SFS 2018:1283 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

SFS2018-1283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:351) om genetisk

integritet m.m.

dels att 5 kap. 1, 2 och 4 §§, 6 kap. 1 a, 4 och 5 §§, 7 kap. 1–8 §§, 8 kap.

8 § och rubrikerna närmast före 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 6 kap. 5 a och 5 b §§ och 7 kap.

3 a, 7 a och 7 b §§, och närmast före 7 kap. 3 a § en ny rubrik av följande

lydelse.

5 kap.
1 §
Åtgärder enligt bestämmelserna i detta kapitel med ägg från människa

vilka har befruktats eller varit föremål för somatisk cellkärnöverföring

förutsätter att donatorerna av ägg, spermie eller kroppscell har informerats

om ändamålet med åtgärden och därefter lämnat sitt samtycke.

Om befruktningen har skett enligt 7 kap., krävs att även en kvinna eller

man i det behandlade paret som inte är donator av ägg eller spermie har

informerats om ändamålet med åtgärden och därefter lämnat sitt samtycke.

Detsamma gäller en ensamstående kvinna som inte är donator av ägg.

2 § När det gäller forskning som ska prövas enligt lagen (2003:460) om

etikprövning av forskning som avser människor ska i stället för 1 § i detta

kapitel bestämmelserna om information och samtycke i 16, 17 och 19 §§ i

den lagen tillämpas.

Om befruktningen har skett enligt 7 kap., ska med forskningsperson

jämställas en kvinna eller man i det behandlade paret som inte är donator av

ägg eller spermie. Detsamma gäller en ensamstående kvinna som inte är

donator av ägg.

4 § Ett befruktat ägg får förvaras i fryst tillstånd i högst tio år. Ett ägg som

har varit föremål för en somatisk cellkärnöverföring får förvaras i fryst

tillstånd i högst fem år. Socialstyrelsen får förlänga tiderna enligt 6 §.

Den tid då ägget har varit fryst räknas inte in i den tid under vilken försök

får ske enligt 3 §.

1

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.

SFS 2018:1283

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS

6 kap.

1 a §2 En donator av spermier ska vara myndig. Donatorn ska lämna ett

skriftligt samtycke till att spermierna används för insemination. Donatorn

får återkalla sitt samtycke fram till dess insemination skett.

Val av spermiedonator

4 § Vid en insemination som avses i 2 § väljer läkaren en lämplig

spermiedonator. Spermier från en avliden donator får inte användas vid en

insemination. Uppgifter om donatorn ska antecknas i en särskild journal.

Journalen ska bevaras i minst 70 år.

5 § Den som har tillkommit genom en insemination som avses i 2 § har,

om han eller hon har uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgifter

om donatorn som antecknats i sjukhusets särskilda journal.

5 a § Efter skriftlig begäran av den som har tillkommit genom en

insemination som avses i 2 § och som har uppnått tillräcklig mognad ska

uppgifter om honom eller henne tas in i den särskilda journal som innehåller

uppgifter om donatorn. Även begäran ska tas in i den särskilda journalen.

Den som har tillkommit genom en insemination som avses i 2 §, och som

har uppnått tillräcklig mognad, har rätt att ta del av de uppgifter som

antecknats i den särskilda journalen och som avser andra personer som har

tillkommit med spermier från samma donator.

5 b § Om någon har anledning att anta att han eller hon har tillkommit

genom en insemination som avses i 2 §, är socialnämnden skyldig att på

begäran hjälpa honom eller henne att ta reda på om det finns några uppgifter

antecknade i en särskild journal.

7 kap.

1 §3 I detta kapitel finns bestämmelser om befruktning utanför kroppen.

Med befruktning utanför kroppen avses

1. befruktning av ett ägg utanför en kvinnas kropp, och

2. införande av ägget i en kvinnas kropp.

Det som i detta kapitel sägs om make gäller också registrerad partner.

2 § En donator av ägg eller spermier ska vara myndig. Donatorn ska lämna

ett skriftligt samtycke till att ägget befruktas eller att spermierna används för

befruktning. Donatorn får återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning

skett.

3 §4 Om kvinnan är gift eller sambo, får ett befruktat ägg föras in i

kvinnans kropp endast om maken eller sambon skriftligen har samtyckt till

det.

Särskilda villkor för behandling med ett donerat befruktat ägg

3 a § Ett ägg som har befruktats för att föras in i en kvinnas kropp får föras

in i en annan kvinnas kropp endast om

2

Senaste lydelse 2016:18.

3

Senaste lydelse 2009:262.

4

Senaste lydelse 2016:18.

2018:1283

background image

3

SFS

1. den först behandlade kvinnan, och, om hon är gift eller sambo, även

hennes make eller sambo, skriftligen har samtyckt till det,

2. den först behandlade kvinnan, och, om hon är gift eller sambo, även

hennes make eller sambo, är förälder till minst ett barn, och

3. det är den först behandlade kvinnans eget ägg som har befruktats eller,

om hon är gift eller sambo, ägget har befruktats med spermier från hennes

make eller sambo.

Ett samtycke enligt första stycket får återkallas fram till dess införande

skett.

4 §5 Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget ska införas, med

spermier från kvinnans make eller sambo får inte utan tillstånd av

Inspektionen för vård och omsorg utföras annat än vid offentligt

finansierade sjukhus. Detta gäller också införande av ägget i kvinnans

kropp.

Om ägget inte kommer från kvinnan eller spermierna inte kommer från

kvinnans make eller sambo, får befruktning och införande av ägg inte utan

tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg utföras annat än vid de sjukhus

som har sjukvårdsenheter där det bedrivs högskoleutbildning för

läkarexamen och forskning.

5 §6 Vid en behandling som avses i 4 § andra stycket ska läkaren pröva om

det med hänsyn till makarnas, sambornas eller den ensamstående kvinnans

medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att

behandlingen äger rum. Behandlingen får utföras endast om det kan antas

att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.

Om behandling vägras, får makarna, samborna eller den ensamstående

kvinnan begära att Socialstyrelsen prövar frågan.

Val av donator

6 § Vid en behandling som avses i 4 § andra stycket väljer läkaren ägg

eller spermier från en lämplig donator eller ett lämpligt donerat befruktat

ägg.

Ägg eller spermier från en donator som har avlidit får inte användas för

befruktning.

Uppgifter om donator ska antecknas i en särskild journal. Journalen ska

bevaras i minst 70 år.

7 § Den som har tillkommit genom en behandling som avses i 4 § andra

stycket har, om han eller hon har uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del

av de uppgifter om donator som antecknats i sjukhusets särskilda journal.

7 a § Efter skriftlig begäran av den som har tillkommit genom en

behandling som avses i 4 § andra stycket och som har uppnått tillräcklig

mognad ska uppgifter om honom eller henne tas in i den särskilda journal

som innehåller uppgifter om donatorn. Även begäran ska tas in i den

särskilda journalen.

Den som har tillkommit genom en behandling som avses i 4 § andra

stycket, och som har uppnått tillräcklig mognad, har rätt att ta del av de

uppgifter som antecknats i den särskilda journalen och som avser andra

personer som har tillkommit med könsceller från samma donator.

5

Senaste lydelse 2013:1147.

6

Senaste lydelse 2016:18.

2018:1283

background image

4

SFS

7 b § Om någon har anledning att anta att han eller hon har tillkommit

genom en behandling som avses i 4 § andra stycket, är socialnämnden

skyldig att på begäran hjälpa honom eller henne att ta reda på om det finns

några uppgifter antecknade i en särskild journal.

8 § Om det i ett mål om faderskap, moderskap enligt 1 kap. 7 § eller

föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är nödvändigt att få del av de

uppgifter som finns om en befruktning utanför kroppen, är den som är

ansvarig för behandlingen eller någon annan som har tillgång till uppgifterna

skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa uppgifter.

8 kap.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får till

skydd för liv och hälsa meddela ytterligare föreskrifter om

1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården,

2. fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik, och

3. befruktning utanför kroppen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt 3 kap. 1 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur många barn en donator enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 6 §

får ge upphov till.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Ägg eller spermier som har donerats före ikraftträdandet får inte utan

skriftligt samtycke från donatorn användas vid en befruktning utanför

kroppen som ska utföras med både ett donerat ägg och donerade spermier.

3. Befruktade ägg som före ikraftträdandet har skapats av donerade ägg

eller donerade spermier får inte utan skriftligt samtycke från äggdonatorn

eller spermiedonatorn användas vid andra personers behandlingar.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2018:1283

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.