SFS 1995:82 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 1995:82 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
SFS 1995_82 Lag om ändring i lagen (1991_115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

71

SFS 1995:82

Utkom från trycket
den 1 februari 1995

Lag
om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
ägg från människa;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1991:115) om åt-

gärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från
människa skall ha följande lydelse.

7 § Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:82

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

72

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.