SFS 2005:39 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2005:39 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
050039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
ägg från människa;

utfärdad den 10 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:115) om åtgär-

der i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

dels att rubriken till lagen skall ha följande lydelse,
dels att 1, 1 a, 2, 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse.

Lag (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte
med ägg från människa

1 §

�&tgärder enligt denna lag med ägg från människa vilka har befruktats

eller varit föremål för somatisk cellkärnöverföring förutsätter att givarna av
ägg, spermie eller kroppscell informerats om ändamålet med åtgärden och
därefter lämnat sitt samtycke.

Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711) om befruktning utan-

för kroppen fordras att även den kvinna eller man i det behandlade paret som
inte är givare av ägg eller spermie har informerats om ändamålet med åtgär-
den och därefter lämnat sitt samtycke.

Med somatisk cellkärnöverföring avses att cellkärnan i ett ägg ersätts med

kärnan från en kroppscell.

1 a §

2

Bestämmelser om etikprövning av forskning med befruktade ägg

och ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring finns i lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Beträffande forskning som skall etikprövas enligt nämnda lag skall i stäl-

let för 1 § bestämmelserna om information och samtycke i 16, 17 och 19 §§
i den lagen tillämpas. Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711)
om befruktning utanför kroppen, skall med forskningsperson jämställas den
kvinna eller man i det behandlade paret som inte är givare av ägg eller sper-
mie.

2 §

Försök i forsknings- eller behandlingssyfte på befruktade ägg och på

ägg som varit föremål för somatisk cellkärnöverföring får göras längst till
och med fjortonde dagen efter befruktningen respektive cellkärnöver-

1 Prop. 2003/04:148, bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152.

2 Senaste lydelse 2003:462.

SFS 2005:39

Utkom från trycket
den 22 februari 2005

background image

2

SFS 2005:39

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

föringen. Försök får inte ha till syfte att åstadkomma genetiska effekter som
kan gå i arv eller att utveckla metoder för detta ändamål.

Om ett befruktat ägg eller ett ägg som varit föremål för somatisk cellkärn-

överföring har varit föremål för försök skall det utan dröjsmål förstöras när
åtgärden genomförts.

3 §

3

Ett befruktat ägg eller ett ägg som varit föremål för somatisk cellkärn-

överföring får förvaras i fryst tillstånd högst fem år eller den längre tid som
Socialstyrelsen enligt 5 § bestämt.

Den tid då ägget har varit fryst räknas inte in i den tid under vilken försök

får ske enligt 2 §.

4 §

Om ett befruktat ägg varit föremål för försök i forsknings- eller be-

handlingssyfte, får ägget inte föras in i en kvinnas kropp. Detsamma gäller
om ägget före befruktningen eller de spermier som använts vid befrukt-
ningen har varit föremål för försök eller ägget har varit föremål för somatisk
cellkärnöverföring.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 1998:282.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.