SFS 2005:39 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2005:39 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
050039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ACAABC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;line-height:17px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:ACAAAC+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ACAAAB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:115) om �tg�rder i <br/>forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade <br/>�gg fr�n m�nniska;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 februari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:115) om �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">der i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade �gg fr�n m�nniska </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att rubriken till lagen skall ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att 1, 1 a, 2, 3 och 4 �� skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag (1991:115) om �tg�rder i forsknings- eller behandlingssyfte <br/>med �gg fr�n m�nniska</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder enligt denna lag med �gg fr�n m�nniska vilka har befruktats</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">eller varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn�verf�ring f�ruts�tter att givarna av<br/>�gg, spermie eller kroppscell informerats om �ndam�let med �tg�rden och<br/>d�refter l�mnat sitt samtycke.</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711) om befruktning utan-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">f�r kroppen fordras att �ven den kvinna eller man i det behandlade paret som<br/>inte �r givare av �gg eller spermie har informerats om �ndam�let med �tg�r-<br/>den och d�refter l�mnat sitt samtycke. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Med somatisk cellk�rn�verf�ring avses att cellk�rnan i ett �gg ers�tts med</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">k�rnan fr�n en kroppscell.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:652px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:133px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om etikpr�vning av forskning med befruktade �gg</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">och �gg som varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn�verf�ring finns i lagen<br/>(2003:460) om etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Betr�ffande forskning som skall etikpr�vas enligt n�mnda lag skall i st�l-</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">let f�r 1 � best�mmelserna om information och samtycke i 16, 17 och 19 ��<br/>i den lagen till�mpas. Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711)<br/>om befruktning utanf�r kroppen, skall med forskningsperson j�mst�llas den<br/>kvinna eller man i det behandlade paret som inte �r givare av �gg eller sper-<br/>mie.</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:830px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rs�k i forsknings- eller behandlingssyfte p� befruktade �gg och p�</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">�gg som varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn�verf�ring f�r g�ras l�ngst till<br/>och med fjortonde dagen efter befruktningen respektive cellk�rn�ver-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2003/04:148, bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2003:462.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2005:39</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 februari 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:39</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">f�ringen. F�rs�k f�r inte ha till syfte att �stadkomma genetiska effekter som<br/>kan g� i arv eller att utveckla metoder f�r detta �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett befruktat �gg eller ett �gg som varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">�verf�ring har varit f�rem�l f�r f�rs�k skall det utan dr�jsm�l f�rst�ras n�r<br/>�tg�rden genomf�rts.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:154px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett befruktat �gg eller ett �gg som varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">�verf�ring f�r f�rvaras i fryst tillst�nd h�gst fem �r eller den l�ngre tid som<br/>Socialstyrelsen enligt 5 � best�mt.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Den tid d� �gget har varit fryst r�knas inte in i den tid under vilken f�rs�k</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r ske enligt 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett befruktat �gg varit f�rem�l f�r f�rs�k i forsknings- eller be-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">handlingssyfte, f�r �gget inte f�ras in i en kvinnas kropp. Detsamma g�ller<br/>om �gget f�re befruktningen eller de spermier som anv�nts vid befrukt-<br/>ningen har varit f�rem�l f�r f�rs�k eller �gget har varit f�rem�l f�r somatisk<br/>cellk�rn�verf�ring.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2005.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft26">Bj�rn Reuterstrand<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 1998:282.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:115) om �tg�rder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
�gg fr�n m�nniska;

utf�rdad den 10 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:115) om �tg�r-

der i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade �gg fr�n m�nniska

dels att rubriken till lagen skall ha f�ljande lydelse,
dels att 1, 1 a, 2, 3 och 4 �� skall ha f�ljande lydelse.

Lag (1991:115) om �tg�rder i forsknings- eller behandlingssyfte
med �gg fr�n m�nniska

1 �

�tg�rder enligt denna lag med �gg fr�n m�nniska vilka har befruktats

eller varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn�verf�ring f�ruts�tter att givarna av
�gg, spermie eller kroppscell informerats om �ndam�let med �tg�rden och
d�refter l�mnat sitt samtycke.

Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711) om befruktning utan-

f�r kroppen fordras att �ven den kvinna eller man i det behandlade paret som
inte �r givare av �gg eller spermie har informerats om �ndam�let med �tg�r-
den och d�refter l�mnat sitt samtycke.

Med somatisk cellk�rn�verf�ring avses att cellk�rnan i ett �gg ers�tts med

k�rnan fr�n en kroppscell.

1 a �

2

Best�mmelser om etikpr�vning av forskning med befruktade �gg

och �gg som varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn�verf�ring finns i lagen
(2003:460) om etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor.

Betr�ffande forskning som skall etikpr�vas enligt n�mnda lag skall i st�l-

let f�r 1 � best�mmelserna om information och samtycke i 16, 17 och 19 ��
i den lagen till�mpas. Om befruktningen har skett enligt lagen (1988:711)
om befruktning utanf�r kroppen, skall med forskningsperson j�mst�llas den
kvinna eller man i det behandlade paret som inte �r givare av �gg eller sper-
mie.

2 �

F�rs�k i forsknings- eller behandlingssyfte p� befruktade �gg och p�

�gg som varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn�verf�ring f�r g�ras l�ngst till
och med fjortonde dagen efter befruktningen respektive cellk�rn�ver-

1 Prop. 2003/04:148, bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152.

2 Senaste lydelse 2003:462.

SFS 2005:39

Utkom fr�n trycket
den 22 februari 2005

background image

2

SFS 2005:39

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

f�ringen. F�rs�k f�r inte ha till syfte att �stadkomma genetiska effekter som
kan g� i arv eller att utveckla metoder f�r detta �ndam�l.

Om ett befruktat �gg eller ett �gg som varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn-

�verf�ring har varit f�rem�l f�r f�rs�k skall det utan dr�jsm�l f�rst�ras n�r
�tg�rden genomf�rts.

3 �

3

Ett befruktat �gg eller ett �gg som varit f�rem�l f�r somatisk cellk�rn-

�verf�ring f�r f�rvaras i fryst tillst�nd h�gst fem �r eller den l�ngre tid som
Socialstyrelsen enligt 5 � best�mt.

Den tid d� �gget har varit fryst r�knas inte in i den tid under vilken f�rs�k

f�r ske enligt 2 �.

4 �

Om ett befruktat �gg varit f�rem�l f�r f�rs�k i forsknings- eller be-

handlingssyfte, f�r �gget inte f�ras in i en kvinnas kropp. Detsamma g�ller
om �gget f�re befruktningen eller de spermier som anv�nts vid befrukt-
ningen har varit f�rem�l f�r f�rs�k eller �gget har varit f�rem�l f�r somatisk
cellk�rn�verf�ring.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2005.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Bj�rn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 1998:282.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.