SFS 2002:252 Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2002:252 Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen
020252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:711) om befruktning
utanför kroppen;

utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1988:711) om be-

fruktning utanför kroppen

dels

att nuvarande 3 och 4 §§ skall betecknas 4 § respektive 9 §,

dels

att 1 och 2 §§ och de nya 4 och 9 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 3, 5�8 och 10�11 §§

samt närmast före 1 och 2 §§ respektive de nya 4, 5 och 7�11 §§ nya rubri-
ker av följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om

1. befruktning av en kvinnas ägg utanför hennes kropp, och
2. införande av ett befruktat ägg i en kvinnas kropp.

Allmänna villkor för behandling

2 §

Givare av ägg eller spermie skall vara myndig. Givaren skall lämna

skriftligt samtycke till att ägget får befruktas eller att spermie får användas
för befruktning. Givaren får återkalla sitt samtycke fram till dess befruktning
skett.

3 §

Ett befruktat ägg får föras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan är

gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om
ägget inte är kvinnans eget skall ägget ha befruktats av makens eller sam-
bons spermier.

Var behandling får utföras

4 §

Befruktning av ägg från en kvinna, i vars kropp ägget skall införas,

med spermier från kvinnans make eller sambo får inte utan Socialstyrelsens
tillstånd utföras annat än vid offentligt finansierade sjukhus. Vad nu sagts
gäller också införande av ägget i kvinnans kropp.

Kommer ägget inte från kvinnan eller spermien inte från kvinnans make

eller sambo får befruktning och införande av ägg ske endast vid de sjukhus

1

Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.

SFS 2002:252

Utkom från trycket
den 15 maj 2002

background image

2

SFS 2002:252

som upplåtit enhet för utbildning av läkare enligt avtal mellan de universitet
som bedriver läkarutbildning och berörda landsting.

Särskild prövning

5 §

I fråga om sådan befruktning utanför kroppen som skall utföras med

ett annat ägg än kvinnans eget eller med en spermie från annan man än kvin-
nans make eller sambo skall en läkare pröva om det med hänsyn till makar-
nas eller de samboendes medicinska, psykologiska och sociala förhållanden
är lämpligt att en befruktning utanför kroppen äger rum. Befruktning utanför
kroppen får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer
att växa upp under goda förhållanden.

Vägras befruktning utanför kroppen, får makarna eller de samboende be-

gära att Socialstyrelsen prövar frågan.

6 §

För befruktning utanför kroppen skall en läkare välja ägg eller sper-

mier från en givare som är lämplig.

�gg eller spermier från en givare som har avlidit får inte användas för be-

fruktning.

Uppgifterna om givaren skall antecknas i en särskild journal, som skall

bevaras i minst 70 år.

Rätt till information

7 §

Den som har avlats genom befruktning utanför kroppen med annat ägg

än kvinnans eget eller med spermier från annan än kvinnans make eller
sambo har, om han eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de
uppgifter om givaren som antecknats i sjukhusets särskilda journal.

Har någon anledning att anta att han eller hon avlats på sätt som sägs i

första stycket är socialnämnden skyldig att på begäran hjälpa denne att ta
reda på om det finns några uppgifter antecknade i en särskild journal.

Skyldighet att lämna uppgifter till domstol

8 §

Om det i ett mål om faderskap eller moderskap till barn är nödvändigt

att få del av de uppgifter som finns om en befruktning utanför kroppen, är
den som är ansvarig för befruktningen eller någon annan som har tillgång till
uppgifterna skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa uppgifter.

Straffbestämmelse

9 §

Den som vanemässigt eller för att bereda sig vinning bryter mot 3 eller

4 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

�verklagande

10 §

Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

3

SFS 2002:252

Bemyndigande

11 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får till skydd

för liv och hälsa meddela ytterligare föreskrifter om befruktning utanför
kroppen och införande av ägg i en kvinnas kropp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.