SFS 2002:253 Lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2002:253 Lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination
020253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1984:1140) om insemination;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 2 maj 2002.</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:1140) om in-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">semination</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 3 och 4 �� skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:337px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 8 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Insemination med sperma fr�n annan man �n den som kvinnan �r gift</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">eller bor tillsammans med f�r utf�ras endast vid offentligt finansierade sjuk-<br/>hus under �verinseende av l�kare med specialistkompetens i gynekologi och<br/>obstetrik.</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11"> L�karen skall pr�va om det med h�nsyn till makarnas eller de samboen-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">des medicinska, psykologiska och sociala f�rh�llanden �r l�mpligt att inse-<br/>minationen �ger rum. Inseminationen f�r utf�ras endast om det kan antas att<br/>det blivande barnet kommer att v�xa upp under goda f�rh�llanden. V�gras<br/>inseminationen, f�r makarna eller de samboende beg�ra att Socialstyrelsen<br/>pr�var fr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11"> L�karen v�ljer l�mplig spermagivare. Sperma fr�n avliden givare f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">anv�ndas vid insemination. Uppgifter om givaren skall antecknas i en s�r-<br/>skild journal, som skall bevaras i minst 70 �r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har avlats genom insemination som avses i 3 � har, om han</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">eller hon uppn�tt tillr�cklig mognad, r�tt att ta del av de uppgifter om giva-<br/>ren som antecknats i sjukhusets s�rskilda journal. Har n�gon anledning att<br/>anta att han eller hon avlats p� s�tt som s�gs i f�rsta stycket �r socialn�mn-<br/>den skyldig att p� beg�ran hj�lpa denne att ta reda p� om det finns n�gra<br/>uppgifter antecknade i en s�rskild journal.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:743px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Socialstyrelsens beslut enligt 3 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">ningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11"> Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2002:253</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 maj 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2002:253</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft24">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2002</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">LARS ENGQVIST</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft21">Bj�rn Reuterstrand</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft21">(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1984:1140) om insemination;

utf�rdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1984:1140) om in-

semination

dels

att 3 och 4 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 8 �, av f�ljande lydelse.

3 �

Insemination med sperma fr�n annan man �n den som kvinnan �r gift

eller bor tillsammans med f�r utf�ras endast vid offentligt finansierade sjuk-
hus under �verinseende av l�kare med specialistkompetens i gynekologi och
obstetrik.

L�karen skall pr�va om det med h�nsyn till makarnas eller de samboen-

des medicinska, psykologiska och sociala f�rh�llanden �r l�mpligt att inse-
minationen �ger rum. Inseminationen f�r utf�ras endast om det kan antas att
det blivande barnet kommer att v�xa upp under goda f�rh�llanden. V�gras
inseminationen, f�r makarna eller de samboende beg�ra att Socialstyrelsen
pr�var fr�gan.

L�karen v�ljer l�mplig spermagivare. Sperma fr�n avliden givare f�r inte

anv�ndas vid insemination. Uppgifter om givaren skall antecknas i en s�r-
skild journal, som skall bevaras i minst 70 �r.

4 �

Den som har avlats genom insemination som avses i 3 � har, om han

eller hon uppn�tt tillr�cklig mognad, r�tt att ta del av de uppgifter om giva-
ren som antecknats i sjukhusets s�rskilda journal. Har n�gon anledning att
anta att han eller hon avlats p� s�tt som s�gs i f�rsta stycket �r socialn�mn-
den skyldig att p� beg�ran hj�lpa denne att ta reda p� om det finns n�gra
uppgifter antecknade i en s�rskild journal.

8 �

Socialstyrelsens beslut enligt 3 � f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-

ningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2003.

1

Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.

SFS 2002:253

Utkom fr�n trycket
den 15 maj 2002

background image

2

SFS 2002:253

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

P� regeringens v�gnar

LARS ENGQVIST

Bj�rn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.