SFS 2002:253 Lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2002:253 Lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination
020253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1140) om insemination;

utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1984:1140) om in-

semination

dels

att 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

3 §

Insemination med sperma från annan man än den som kvinnan är gift

eller bor tillsammans med får utföras endast vid offentligt finansierade sjuk-
hus under överinseende av läkare med specialistkompetens i gynekologi och
obstetrik.

Läkaren skall pröva om det med hänsyn till makarnas eller de samboen-

des medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inse-
minationen äger rum. Inseminationen får utföras endast om det kan antas att
det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vägras
inseminationen, får makarna eller de samboende begära att Socialstyrelsen
prövar frågan.

Läkaren väljer lämplig spermagivare. Sperma från avliden givare får inte

användas vid insemination. Uppgifter om givaren skall antecknas i en sär-
skild journal, som skall bevaras i minst 70 år.

4 §

Den som har avlats genom insemination som avses i 3 § har, om han

eller hon uppnått tillräcklig mognad, rätt att ta del av de uppgifter om giva-
ren som antecknats i sjukhusets särskilda journal. Har någon anledning att
anta att han eller hon avlats på sätt som sägs i första stycket är socialnämn-
den skyldig att på begäran hjälpa denne att ta reda på om det finns några
uppgifter antecknade i en särskild journal.

8 §

Socialstyrelsens beslut enligt 3 § får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

1

Prop. 2001/02:89, bet. 2001/02:SoU16, rskr. 2001/02:227.

SFS 2002:253

Utkom från trycket
den 15 maj 2002

background image

2

SFS 2002:253

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.