SFS 2005:443 Lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2005:443 Lag om ändring i lagen (1984:1140) om insemination
050443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:1140) om insemination;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (1984:1140) om

insemination skall ha följande lydelse.

2 § Insemination får utföras endast om kvinnan är gift eller sambo. För in-
seminationen krävs skriftligt samtycke av maken eller sambon.

Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att vad som i

denna lag sägs om make gäller också registrerad partner.

5 § Om det i ett mål om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § för-
äldrabalken är nödvändigt att få del av de uppgifter som finns om en insemi-
nation, är den som är ansvarig för inseminationen eller annan som har till-
gång till uppgifterna skyldig att på begäran av domstolen lämna ut dessa
uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

SFS 2005:443

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.