SFS 2005:445 Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2005:445 Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen
050445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:711) om befruktning
utanför kroppen;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (1988:711) om

befruktning utanför kroppen skall ha följande lydelse.

3 §

2 Ett befruktat ägg får föras in i en kvinnas kropp endast om kvinnan är

gift eller sambo och maken eller sambon skriftligen samtyckt till detta. Om
ägget inte är kvinnans eget skall ägget ha befruktats av makens eller sam-
bons spermier.

Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att vad som i

denna lag sägs om make gäller också registrerad partner.

8 §

3 Om det i ett mål om faderskap, moderskap enligt 1 kap. 7 § eller för-

äldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är nödvändigt att få del av de upp-
gifter som finns om en befruktning utanför kroppen, är den som är ansvarig
för befruktningen eller någon annan som har tillgång till uppgifterna skyldig
att på begäran av domstolen lämna ut dessa uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

2 Senaste lydelse 2002:252.

3 Senaste lydelse 2002:252.

SFS 2005:445

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.