SFS 2003:462 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2003:462 Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
030462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
ägg från människa;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1991:115) om åtgärder

i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall
införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Bestämmelser om etikprövning av forskning med befruktade ägg

finns i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männis-
kor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213.

SFS 2003:462

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.