SFS 2023:40 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

SFS2023-40.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Utfärdad den 2 februari 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 3 kap. 1 § lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 I patientlagen (2014:821) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
finns grundläggande bestämmelser om patientens självbestämmande och om
respekt för människors lika värde inom hälso- och sjukvården och i patient-
säkerhetslagen (2010:659) föreskrivs om skyldigheter för hälso- och sjuk-
vårdspersonal.

I biobankslagen (2023:38) regleras hur humanbiologiskt material, med

respekt för den enskilda människans integritet, för vissa ändamål ska få
samlas in till och bevaras i en biobank och användas.

När det gäller att skydda den enskilda människan och respektera

människovärdet vid forskning finns bestämmelser i lagen (2003:460) om
etikprövning av forskning som avser människor.

3 kap.
1 §
3 En genetisk undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän
hälsoundersökning får utföras endast efter tillstånd av Socialstyrelsen.

En sådan undersökning får inte omfatta någon annan än den som lämnat

skriftligt samtycke. För undersökningar i enlighet med 7 kap. 2 § biobanks-
lagen (2023:38) tillämpas i stället bestämmelserna om samtycke i 4 kap.
den lagen.

Beträffande undersökningar av foster finns särskilda bestämmelser i

4 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

ACKO ANKARBERG JOHANSSON

Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:257, bet. 2022/23:SoU4, rskr. 2022/23:115.
2 Senaste lydelse 2017:56.
3 Senaste lydelse 2019:341.

SFS

2023:40

Publicerad
den

7 februari 2023

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.