SFS 2010:1297 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. / SFS 2010:1297 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
101297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2006:351) om ge-

netisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

I fråga om riskbedömd personförsäkring får utan hinder av vad som

sägs i 1 § andra stycket första meningen ett försäkringsbolag efterforska eller
använda genetisk information i samband med ingående, ändring eller förny-
else av avtal, om

1. den försäkrade har fyllt 18 år och det försäkringsbelopp som vid försäk-

ringsfall ska utfalla som ett engångsbelopp överstiger 30 prisbasbelopp en-
ligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, eller

2. den försäkrade har fyllt 18 år och det försäkringsbelopp som vid försäk-

ringsfall ska utfalla som en periodisk ersättning överstiger fyra prisbas-
belopp per år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1297

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.