SFS 2021:613 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:496) om blodsäkerhet / SFS 2021:613 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
SFS2021-613.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 4 och 22 §§ lagen (2006:496)
om blodsäkerhet ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att skydda män-
niskors hälsa när blod och blodkomponenter från människor hanteras för att
användas vid transfusion eller tillverkning av läkemedel eller produkter som
omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av
den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv
2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009
och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG.

2 §3 I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven bety-
delse.

Allvarlig avvikande händelse

Händelse i samband med insamling,
kontroll, framställning, förvaring och
distribution av blod och blodkomponen-
ter som kan leda till döden, vara invali-
diserande, medföra betydande funk-
tionsnedsättning, medföra behov av
sjukhusvård, förlänga sjukhusvård eller
förlänga det sjukliga tillståndet.

Blodcentral

Inrättning där fysisk eller juridisk person
bedriver blodverksamhet.

Blodkomponenter

Erytrocyter (röda blodkroppar), leuko-
cyter (vita blodkroppar), trombocyter
(blodplättar) och blodplasma.

Blodstamcell

Multipotent stamcell som kan bilda alla
typer av blodceller.

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2007:1130.
3 Senaste lydelse 2007:1130.

SFS

2021:613

Publicerad
den

22 juni 2021

background image

2

SFS

2021:613

Blodverksamhet

Insamling och kontroll av blod och blod-
komponenter avsedda att användas vid
transfusion, tillverkning av läkemedel
eller produkter som omfattas av förord-
ning (EU) 2017/745 eller framställning,
förvaring och distribution av blod och
blodkomponenter avsedda att användas
vid transfusion.

4 §4 Vid framställning, förvaring och distribution av blod och blodkom-
ponenter som är avsedda att användas som råvara vid tillverkning av läke-
medel eller produkter som omfattas av förordning (EU) 2017/745 gäller i
stället läkemedelslagen (2015:315) respektive förordning (EU) 2017/745
och lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förord-
ning om medicintekniska produkter.

22 §5 Den som tillhör eller har tillhört personal inom enskilt bedriven
blodverksamhet som rör insamling och kontroll av blod och blodkompo-
nenter avsedda att användas vid tillverkning av läkemedel eller produkter
som omfattas av förordning (EU) 2017/745 får inte obehörigen röja vad han
eller hon i verksamheten har fått veta om en enskild givares hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att
någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:321.
5 Senaste lydelse 2009:516.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.