SFS 2008:661 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

080661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § lagen (2006:805) om foder

och animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.

12 §

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter eller

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kom-
pletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna utövas av Statens jordbruksverk, länsstyrelserna, andra stat-
liga myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen bestäm-
mer.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att kontrolluppgifter får överläm-

nas från en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre

föreskrifter gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234.

SFS 2008:661

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.