SFS 2017:784 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

170784.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 § lagen (2006:805) om foder och

animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.

32 §

2

Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig förvaltnings-

myndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk överklagas

dock till regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2011:410.

SFS 2017:784

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.