SFS 2021:170 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter / SFS 2021:170 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
SFS2021-170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska

biprodukter

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:805) om foder
och animaliska biprodukter

dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå,
dels att 2, 12, 16�20, 21�24, 28, 29 och 32 §§ och rubrikerna närmast före

12, 16, 20, 22 och 23 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 12 a, 12 b, 15, 20 a, 24 a, 24 b

och 32 a §§, och närmast före 12 a, 12 b, 15, 20 a, 24 a och 24 b §§ nya
rubriker av följande lydelse.

2 §2 I denna lag betyder

1. uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder samma sak

som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

2. uttrycket primärproduktion av foder samma sak som i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005
om fastställande av krav för foderhygien,

3. uttrycken animaliska biprodukter och därav framställda produkter samt

utsläppande på marknaden av dessa produkter samma sak som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den
21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och
därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om
animaliska biprodukter), och

4. följande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.
2 Senaste lydelse 2011:410.

SFS

2021:170

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll):

� offentlig kontroll,
� annan offentlig verksamhet, och
� organ med delegerade uppgifter.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


12 §3 Offentlig kontroll utövas av Statens jordbruksverk, länsstyrelserna,
andra statliga myndigheter och kommunerna (kontrollmyndigheterna) enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Delegering av vissa uppgifter


12 a § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

Förvaltningslagens tillämpning


12 b § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900) tillämpas:

� 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
� 10 § om partsinsyn,
� 16�18 §§ om jäv,
� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 27 § om dokumentation av uppgifter,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt


15 §4 Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll
eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det
som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes.
Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört
laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover
som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.


3 Senaste lydelse 2011:410. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
4 Tidigare 15 § upphävd genom 2018:575.

2021:170

background image

SFS

3

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

�verflyttning av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


16 § Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som
regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en kommun, besluta
att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om
en viss verksamhet ska flyttas över från kommunen till verket eller
myndigheten. Ett sådant beslut får fattas om verksamheten har stor
omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl.

Jordbruksverket eller myndigheten får besluta att ansvaret ska lämnas

tillbaka till kommunen, om verket eller myndigheten och kommunen är
överens om det.

17 § Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som
regeringen bestämt enligt denna lag får, i samråd med en kommun, besluta
att ansvaret för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om
en viss anläggning ska flyttas från verket eller myndigheten till en kommun.

18 § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin
skyldighet att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet när
det gäller en viss verksamhet, får regeringen, på ansökan av Jordbruksverket
eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen bestämt enligt
denna lag, besluta att ansvaret för den offentliga kontrollen och den
offentliga verksamheten i fråga om den verksamheten ska flyttas över till
Jordbruksverket eller myndigheten.

Regeringen får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen.

19 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess
uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, får
Jordbruksverket eller en annan statlig kontrollmyndighet som regeringen
bestämt enligt denna lag förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett
sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Jordbruks-
verket eller myndigheten anser nödvändiga för att bristen ska kunna
avhjälpas.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade

uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 13 §
första stycket,

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften, och

4. skyldighet för foderföretagare eller för den som befattar sig med

animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att utöva en
egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksamhetens art.

2021:170

background image

SFS

4

Föreskrifter om uppgiftslämnande


20 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet för foderföretagare och för den som
befattar sig med animaliska biprodukter eller därav framställda produkter att
lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ med
delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa
uppgifter.

21 §5 En kontrollmyndighet och ett organ med delegerade uppgifter eller
en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har rätt att, i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet,

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, samt
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har

anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för

inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

Skyldighet att lämna hjälp


22 § Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för
att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras finns i artikel 15.2 och
15.6 i förordning (EU) 2017/625.

Förelägganden


23 §6 Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kom-
pletterar eller vad som särskilt anges i 19 § får en kontrollmyndighet besluta
de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna ska följas.

24 §7 Förelägganden enligt 23 § eller enligt de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar får förenas med vite.

Inköp under dold identitet


24 a § En kontrollmyndighet får köpa in produkter under dold identitet om
det är nödvändigt för att kontrollera att produkten uppfyller kraven i

1. denna lag,
2. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
3. EU-förordningar som lagen kompletterar.
Verksamhetsutövaren ska underrättas om det inköp som har skett under

dold identitet och om resultatet av det så snart det kan ske utan att åtgärden
förlorar sin betydelse.

Rapporteringssystem för överträdelser


24 b § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

5 Senaste lydelse 2011:410.
6 Senaste lydelse 2011:410.
7 Senaste lydelse 2011:410.

2021:170

background image

SFS

5

28 § 8 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela

föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådana avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av statliga myndig-
heter, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter.

29 §9 Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt
28 a §, med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som meddelats med stöd av 5 §

tredje stycket, 9 eller 11 §,

2. bryter mot 8 §, eller
3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 § första stycket 1.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser
om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i förordning (EU)
2017/625.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.


32 §10 Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig förvaltnings-
myndighet enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av ett organ med delegerade

uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som gäller Försvarsmakten eller Försvarets materielverk

överklagas dock till regeringen.

32 a § Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk
person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det
överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk
person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)


8 Senaste lydelse 2011:410.
9 Senaste lydelse 2018:645.
10 Senaste lydelse 2017:784.

2021:170

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.