SFS 2011:410 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter / SFS 2011:410 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
110410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HADLGA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:22px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HADLGB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:805) om foder och <br/>animaliska biprodukter;</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 april 2011. </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 48, 1214, 21, 2329, 31 och</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">32 �� samt rubriken n�rmast f�re 5 � lagen (2006:805) om foder och anima-<br/>liska biprodukter ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:488px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Uttrycken foder och utsl�ppande p� marknaden av foder har i denna</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">lag samma betydelse som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)<br/>nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allm�nna principer och krav f�r livs-<br/>medelslagstiftning, om inr�ttande av Europeiska myndigheten f�r livsme-<br/>delss�kerhet och om f�rfaranden i fr�gor som g�ller livsmedelss�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Uttrycket prim�rproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 183/2005 av den 12 janu-<br/>ari 2005 om fastst�llande av krav f�r foderhygien. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Uttrycken animaliska biprodukter och d�rav framst�llda produkter samt</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">utsl�ppande p� marknaden av dessa produkter har i denna lag samma bety-<br/>delse som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1069/2009 av<br/>den 21 oktober 2009 om h�lsobest�mmelser f�r animaliska biprodukter och<br/>d�rav framst�llda produkter som inte �r avsedda att anv�ndas som livsmedel<br/>och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1774/2002 (f�rordning om ani-<br/>maliska biprodukter)2.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen till�mpas inte p� privat enskild produktion av foder avsett f�r</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">s�llskapsdjur och p� utfodring av s�dana djur i enskilda hem. Denna be-<br/>gr�nsning g�ller dock inte i den m�n lagen kompletterar best�mmelser i EU-<br/>f�rordningar (EU-best�mmelser).</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>EU-best�mmelser som kompletteras av lagen</b></p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:894px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen kompletterar s�dana EU-best�mmelser som har samma syfte</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">som lagen och som faller inom lagens till�mpningsomr�de. Regeringen ska i<br/>Svensk f�rfattningssamling ge till k�nna vilka grundf�rordningar som avses.</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om EU-best�mmelser som faller inom flera lagars till�mpningsom-</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">r�de tillk�nnager regeringen p� samma s�tt som i f�rsta stycket vilka be-<br/>st�mmelser som kompletteras av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201.</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2011:410<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 19 april 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:410</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�reskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som beh�vs som komplette-<br/>ring av EU-best�mmelserna.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">I de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen finns f�rbud mot att</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som foder anv�nda djur, djurdelar eller varor som framst�lls av djur. </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�reskrifter om att djur eller delar av djur f�r anv�ndas som foder i enlighet<br/>med undantagsbest�mmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EG) nr 1069/2009.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Vilda djur som inte omfattas av de EU-best�mmelser som kompletteras</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">av lagen f�r anv�ndas som foder endast om djuren har avlivats, slaktats upp<br/>och d�refter veterin�rbesiktigats.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som s�gs i f�rsta stycket g�ller ocks� delar av s�dana djur och foder-</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">mj�l eller andra varor som framst�llts av djuren eller delar av djuren. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�reskrifter om undantag fr�n kraven i f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Ut�ver vad som f�ljer av de EU-best�mmelser som kompletteras av la-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">gen �r det f�rbjudet att anv�nda eller p� marknaden sl�ppa ut foder </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. om det kan antas att fodret har en skadlig inverkan p� milj�n, <br/>2. om det har en s�dan beskaffenhet som inte �r till�ten enligt 7 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�r vilket upplysningsskyldighet enligt f�reskrifter eller beslut som har</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">meddelats med st�d av 9 � inte fullgjorts, </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. som inte uppfyller de krav eller villkor om foders�kerhet som f�reskri-</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">vits eller beslutats med st�d av 9 �.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:676px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de f�reskrifter eller</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser som kom-<br/>pletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med st�d av EU-best�m-<br/>melserna ut�vas av Statens jordbruksverk, l�nsstyrelserna, andra statliga<br/>myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommuns uppgift ska fullg�ras av den eller de kommunala n�mnder</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som fullg�r uppgifter inom milj�- och h�lsoskyddsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att kontrolluppgifter f�r �verl�m-</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">nas fr�n en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Jordbruksverket samordnar �vriga kontrollmyndigheters verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">och l�mnar r�d och hj�lp i denna verksamhet, om inte regeringen f�reskriver<br/>n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den myndighet som ut�var offentlig kontroll ska genom r�dgivning, in-</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">formation och p� annat s�tt underl�tta f�r den enskilde att fullg�ra sina skyl-<br/>digheter enligt lagen, de f�reskrifter och beslut som har meddelats med st�d<br/>av lagen, de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen och de beslut som<br/>har meddelats med st�d av EU-best�mmelserna.</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2008:661.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:410</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Den myndighet som ut�var offentlig kontroll ska verka f�r att �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">der vidtas mot �vertr�delser av lagen, av de f�reskrifter eller beslut som har<br/>meddelats med st�d av lagen eller av de EU-best�mmelser som kompletteras<br/>av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">liga kontrollen har r�tt att i den utstr�ckning det beh�vs f�r kontrollen </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. p� beg�ran f� upplysningar och ta del av handlingar, samt <br/>2. f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som har anknyt-</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ning till verksamheten och d�r g�ra unders�kningar och ta prover. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller ocks� f�r Europeiska kom-</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">missionen och f�r inspekt�rer och experter som utsetts av kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver vad som f�ljer av de EU-best�mmelser som kompletteras av</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">lagen eller vad som s�rskilt anges i 19 � f�r en kontrollmyndighet meddela de<br/>f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs f�r att lagen, de f�reskrifter eller be-<br/>slut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser som kom-<br/>pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med st�d av EU-best�m-<br/>melserna ska f�ljas.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rel�gganden och f�rbud enligt 23 � eller enligt de EU-best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ser som kompletteras av lagen f�r f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Ut�ver vad som f�ljer av de EU-best�mmelser som kompletteras av</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">lagen f�r en kontrollmyndighet ta hand om en vara som </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. har sl�ppts ut p� marknaden, uppenbart �r avsedd att sl�ppas ut p�</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">marknaden eller anv�ndas i strid med 7 och 8 ��, de f�reskrifter som medde-<br/>lats med st�d av 9 eller 11 � eller de EU-best�mmelser som kompletteras av<br/>lagen, samt </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. avses med ett f�rel�ggande eller ett f�rbud enligt 23 �, om f�rel�ggan-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">det eller f�rbudet inte f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en vara har tagits om hand, f�r �garen under �verinseende av kontroll-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">myndigheten g�ra varan duglig till utfodring eller till annat avsett �ndam�l<br/>eller anv�nda den f�r n�got annat till�tet �ndam�l. Annars ska kontrollmyn-<br/>digheten l�ta f�rst�ra varan p� �garens bekostnad.</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Om n�gon inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen, de f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser som<br/>kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med st�d av EU-be-<br/>st�mmelserna, f�r kontrollmyndigheten besluta om r�ttelse p� hans eller hen-<br/>nes bekostnad. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:906px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Polismyndigheten ska l�mna den hj�lp som beh�vs f�r ut�vande av</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">offentlig kontroll eller verkst�llighet av beslut enligt denna lag, de f�reskrif-<br/>ter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser<br/>som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med st�d av<br/>EU-best�mmelserna. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:410</b></p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">kan utf�ras utan att polisens s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen<br/>(1984:387) beh�ver tillgripas, eller </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. det annars finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">dela f�reskrifter om skyldighet att betala avgift</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. f�r offentlig kontroll enligt denna lag, de f�reskrifter som har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">med st�d av lagen eller de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen, och</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. i �renden enligt denna lag, de f�reskrifter som har meddelats med st�d</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">av lagen eller de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Bemyndigandet enligt f�rsta stycket innefattar r�tt att meddela f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">om skyldighet f�r kommunerna att ta ut s�dan avgift. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">f�reskrifter om ber�kningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter<br/>och av kontrollorgan.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Till b�ter d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. bryter mot en f�reskrift eller ett beslut som meddelats med st�d av 5 �</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tredje stycket, 9 eller 11 �, </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft44">2. bryter mot 8 �, eller <br/>3. inte fullg�r sina skyldigheter enligt 21 � f�rsta stycket 1. <br/>Till b�ter d�ms �ven den som med upps�t eller av oaktsamhet bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">skyldigheter, villkor eller f�rbud som finns i de EU-best�mmelser som kom-<br/>pletteras av lagen. Detta g�ller dock inte om �vertr�delsen avser best�mmel-<br/>ser om myndighetsut�vning.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut av en kommunal n�mnd enligt denna lag, enligt de f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">som har meddelats med st�d av lagen eller enligt de EU-best�mmelser som<br/>kompletteras av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">myndighet enligt denna lag, enligt de f�reskrifter som har meddelats med<br/>st�d av lagen eller enligt de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen f�r<br/>�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2011.</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft44">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter;

utf�rdad den 7 april 2011.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 48, 1214, 21, 2329, 31 och

32 �� samt rubriken n�rmast f�re 5 � lagen (2006:805) om foder och anima-
liska biprodukter ska ha f�ljande lydelse.

2 �

Uttrycken foder och utsl�ppande p� marknaden av foder har i denna

lag samma betydelse som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)
nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allm�nna principer och krav f�r livs-
medelslagstiftning, om inr�ttande av Europeiska myndigheten f�r livsme-
delss�kerhet och om f�rfaranden i fr�gor som g�ller livsmedelss�kerhet.

Uttrycket prim�rproduktion av foder har i lagen samma betydelse som i

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 183/2005 av den 12 janu-
ari 2005 om fastst�llande av krav f�r foderhygien.

Uttrycken animaliska biprodukter och d�rav framst�llda produkter samt

utsl�ppande p� marknaden av dessa produkter har i denna lag samma bety-
delse som i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1069/2009 av
den 21 oktober 2009 om h�lsobest�mmelser f�r animaliska biprodukter och
d�rav framst�llda produkter som inte �r avsedda att anv�ndas som livsmedel
och om upph�vande av f�rordning (EG) nr 1774/2002 (f�rordning om ani-
maliska biprodukter)2.

4 �

Lagen till�mpas inte p� privat enskild produktion av foder avsett f�r

s�llskapsdjur och p� utfodring av s�dana djur i enskilda hem. Denna be-
gr�nsning g�ller dock inte i den m�n lagen kompletterar best�mmelser i EU-
f�rordningar (EU-best�mmelser).

EU-best�mmelser som kompletteras av lagen

5 �

Lagen kompletterar s�dana EU-best�mmelser som har samma syfte

som lagen och som faller inom lagens till�mpningsomr�de. Regeringen ska i
Svensk f�rfattningssamling ge till k�nna vilka grundf�rordningar som avses.

I fr�ga om EU-best�mmelser som faller inom flera lagars till�mpningsom-

r�de tillk�nnager regeringen p� samma s�tt som i f�rsta stycket vilka be-
st�mmelser som kompletteras av denna lag.

1 Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

SFS 2011:410
Utkom fr�n trycket
den 19 april 2011

background image

2

SFS 2011:410

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som beh�vs som komplette-
ring av EU-best�mmelserna.

6 �

I de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen finns f�rbud mot att

som foder anv�nda djur, djurdelar eller varor som framst�lls av djur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om att djur eller delar av djur f�r anv�ndas som foder i enlighet
med undantagsbest�mmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EG) nr 1069/2009.

7 �

Vilda djur som inte omfattas av de EU-best�mmelser som kompletteras

av lagen f�r anv�ndas som foder endast om djuren har avlivats, slaktats upp
och d�refter veterin�rbesiktigats.

Det som s�gs i f�rsta stycket g�ller ocks� delar av s�dana djur och foder-

mj�l eller andra varor som framst�llts av djuren eller delar av djuren.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om undantag fr�n kraven i f�rsta och andra styckena.

8 �

Ut�ver vad som f�ljer av de EU-best�mmelser som kompletteras av la-

gen �r det f�rbjudet att anv�nda eller p� marknaden sl�ppa ut foder

1. om det kan antas att fodret har en skadlig inverkan p� milj�n,
2. om det har en s�dan beskaffenhet som inte �r till�ten enligt 7 � f�rsta

eller andra stycket,

3. f�r vilket upplysningsskyldighet enligt f�reskrifter eller beslut som har

meddelats med st�d av 9 � inte fullgjorts,

4. som inte uppfyller de krav eller villkor om foders�kerhet som f�reskri-

vits eller beslutats med st�d av 9 �.

12 �

3

Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de f�reskrifter eller

beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser som kom-
pletteras av lagen samt de beslut som har meddelats med st�d av EU-best�m-
melserna ut�vas av Statens jordbruksverk, l�nsstyrelserna, andra statliga
myndigheter och kommunerna i enlighet med vad regeringen best�mmer.

En kommuns uppgift ska fullg�ras av den eller de kommunala n�mnder

som fullg�r uppgifter inom milj�- och h�lsoskyddsomr�det.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att kontrolluppgifter f�r �verl�m-

nas fr�n en statlig myndighet till en annan statlig myndighet.

13 �

Jordbruksverket samordnar �vriga kontrollmyndigheters verksamhet

och l�mnar r�d och hj�lp i denna verksamhet, om inte regeringen f�reskriver
n�got annat.

Den myndighet som ut�var offentlig kontroll ska genom r�dgivning, in-

formation och p� annat s�tt underl�tta f�r den enskilde att fullg�ra sina skyl-
digheter enligt lagen, de f�reskrifter och beslut som har meddelats med st�d
av lagen, de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen och de beslut som
har meddelats med st�d av EU-best�mmelserna.

3 Senaste lydelse 2008:661.

background image

3

SFS 2011:410

14 �

Den myndighet som ut�var offentlig kontroll ska verka f�r att �tg�r-

der vidtas mot �vertr�delser av lagen, av de f�reskrifter eller beslut som har
meddelats med st�d av lagen eller av de EU-best�mmelser som kompletteras
av lagen.

21 �

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offent-

liga kontrollen har r�tt att i den utstr�ckning det beh�vs f�r kontrollen

1. p� beg�ran f� upplysningar och ta del av handlingar, samt
2. f� tilltr�de till omr�den, lokaler och andra utrymmen som har anknyt-

ning till verksamheten och d�r g�ra unders�kningar och ta prover.

Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller ocks� f�r Europeiska kom-

missionen och f�r inspekt�rer och experter som utsetts av kommissionen.

23 �

Ut�ver vad som f�ljer av de EU-best�mmelser som kompletteras av

lagen eller vad som s�rskilt anges i 19 � f�r en kontrollmyndighet meddela de
f�rel�gganden och f�rbud som beh�vs f�r att lagen, de f�reskrifter eller be-
slut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser som kom-
pletteras av lagen och de beslut som har meddelats med st�d av EU-best�m-
melserna ska f�ljas.

24 �

F�rel�gganden och f�rbud enligt 23 � eller enligt de EU-best�mmel-

ser som kompletteras av lagen f�r f�renas med vite.

25 �

Ut�ver vad som f�ljer av de EU-best�mmelser som kompletteras av

lagen f�r en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1. har sl�ppts ut p� marknaden, uppenbart �r avsedd att sl�ppas ut p�

marknaden eller anv�ndas i strid med 7 och 8 ��, de f�reskrifter som medde-
lats med st�d av 9 eller 11 � eller de EU-best�mmelser som kompletteras av
lagen, samt

2. avses med ett f�rel�ggande eller ett f�rbud enligt 23 �, om f�rel�ggan-

det eller f�rbudet inte f�ljs.

Om en vara har tagits om hand, f�r �garen under �verinseende av kontroll-

myndigheten g�ra varan duglig till utfodring eller till annat avsett �ndam�l
eller anv�nda den f�r n�got annat till�tet �ndam�l. Annars ska kontrollmyn-
digheten l�ta f�rst�ra varan p� �garens bekostnad.

26 �

Om n�gon inte fullg�r sina skyldigheter enligt lagen, de f�reskrifter

eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med st�d av EU-be-
st�mmelserna, f�r kontrollmyndigheten besluta om r�ttelse p� hans eller hen-
nes bekostnad.

27 �

Polismyndigheten ska l�mna den hj�lp som beh�vs f�r ut�vande av

offentlig kontroll eller verkst�llighet av beslut enligt denna lag, de f�reskrif-
ter eller beslut som har meddelats med st�d av lagen, de EU-best�mmelser
som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med st�d av
EU-best�mmelserna.

Hj�lp enligt f�rsta stycket f�r beg�ras endast om

background image

4

SFS 2011:410

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan utf�ras utan att polisens s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen
(1984:387) beh�ver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

28 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om skyldighet att betala avgift

1. f�r offentlig kontroll enligt denna lag, de f�reskrifter som har meddelats

med st�d av lagen eller de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen, och

2. i �renden enligt denna lag, de f�reskrifter som har meddelats med st�d

av lagen eller de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen.

Bemyndigandet enligt f�rsta stycket innefattar r�tt att meddela f�reskrifter

om skyldighet f�r kommunerna att ta ut s�dan avgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om ber�kningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter
och av kontrollorgan.

29 �

Till b�ter d�ms den som med upps�t eller av oaktsamhet

1. bryter mot en f�reskrift eller ett beslut som meddelats med st�d av 5 �

tredje stycket, 9 eller 11 �,

2. bryter mot 8 �, eller
3. inte fullg�r sina skyldigheter enligt 21 � f�rsta stycket 1.
Till b�ter d�ms �ven den som med upps�t eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller f�rbud som finns i de EU-best�mmelser som kom-
pletteras av lagen. Detta g�ller dock inte om �vertr�delsen avser best�mmel-
ser om myndighetsut�vning.

31 �

Beslut av en kommunal n�mnd enligt denna lag, enligt de f�reskrifter

som har meddelats med st�d av lagen eller enligt de EU-best�mmelser som
kompletteras av lagen f�r �verklagas hos l�nsstyrelsen.

32 �

Beslut av Jordbruksverket eller av en annan statlig f�rvaltnings-

myndighet enligt denna lag, enligt de f�reskrifter som har meddelats med
st�d av lagen eller enligt de EU-best�mmelser som kompletteras av lagen f�r
�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2011.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.