SFS 2008:145 Lag om statligt tandvårdsstöd

080145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om statligt tandvårdsstöd;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde och syfte

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för ut-

förd tandvård (statligt tandvårdsstöd).

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag och tand-

vårdsersättning.

2 §

I denna lag avses med

1. tandvård: åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar

och skador i munhålan,

2. vårdgivare: fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tand-

vård.

3 §

Försäkringskassan lämnar statligt tandvårdsstöd för

1. förebyggande tandvård, och
2. tandvård som patienten behöver och som syftar till att åstadkomma
� frihet från smärta och sjukdomar,
� förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder, eller
� ett utseendemässigt godtagbart resultat.
Tandvården ska syfta till att så långt möjligt bevara munnens vävnader.

Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaderna.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar

föreskrifter om vilka tandvårdsåtgärder som kan berättiga till ersättning en-
ligt denna lag och under vilka förutsättningar ersättning kan lämnas för åt-
gärderna (ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder).

Allmänna bestämmelser om rätt till statligt tandvårdsstöd

4 §

Statligt tandvårdsstöd får lämnas för tandvårdsåtgärder som slutförs

från och med det år då patienten fyller 20 år. Bestämmelser om avgiftsfri

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

SFS 2008:145

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:145

tandvård för barn och ungdomar till och med det år då de fyller 19 år finns i
7 § 1 och 15 a § första stycket tandvårdslagen (1985:125).

5 §

Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden

påbörjas,

1. har rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringslagen

(1999:799), eller

2. utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av rådets förord-

ning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen
för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlem-
mar flyttar inom gemenskapen.

2

6 §

Statligt tandvårdsstöd får inte lämnas för sådan tandvård som avses i

15 a § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125).

2 kap. Allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning

Allmänt tandvårdsbidrag

1 §

Allmänt tandvårdsbidrag får användas för betalning av ersättningsbe-

rättigande tandvårdsåtgärder under en period av högst två år räknat från och
med den 1 juli varje år, om patienten detta datum uppfyller kraven i 1 kap.
5 § 1 eller 2.

2 §

Allmänt tandvårdsbidrag får även användas för betalning enligt ett av-

tal om abonnemangstandvård, om avtalet innebär att vårdgivaren under en
period av tre år till ett fast pris ska utföra den tandvård som patienten behö-
ver i form av

1. undersökningar och utredningar,
2. hälsofrämjande insatser,
3. behandling av sjukdoms- och smärttillstånd, samt
4. reparativ vård.
Avtalet får även omfatta annan tandvård än som sägs i första stycket.

3 §

Regeringen meddelar föreskrifter om det allmänna tandvårdsbidragets

storlek.

Tandvårdsersättning

4 §

För ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under

en ersättningsperiod om ett år, lämnas tandvårdsersättning med en viss andel
av patientens sammanlagda kostnader, i den mån dessa överstiger det belopp
som har fastställts enligt 6 § 1.

Kostnaderna beräknas med utgångspunkt i referenspriser för ersättnings-

berättigande tandvårdsåtgärder. Kostnaden för en utförd åtgärd får dock inte
beräknas högre än ett belopp motsvarande vårdgivarens pris för åtgärden för
den aktuella patienten.

2

EGT 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

background image

3

SFS 2008:145

Ersättningsperioden enligt första stycket påbörjas när en första ersätt-

ningsberättigande åtgärd har slutförts. Vårdgivaren kan på patientens begä-
ran anmäla hos Försäkringskassan att en ny ersättningsperiod ska påbörjas
innan den tidigare ersättningsperioden har löpt ut.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar

föreskrifter om anmälan enligt tredje stycket samt om när en ny ersättnings-
period ska börja löpa.

5 §

Tandvårdsersättning får inte lämnas för sådana tandvårdsåtgärder som

omfattas av ett avtal om abonnemangstandvård enligt 2 §.

Tandvårdsersättning får inte heller lämnas för tandvårdsåtgärder till den

del dessa betalas med ett allmänt tandvårdsbidrag.

6 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar

föreskrifter om

1. vilket belopp som patientens sammanlagda tandvårdskostnader under

ersättningsperioden ska överstiga för att tandvårdsersättning ska kunna läm-
nas,

2. med vilken andel av patientens sammanlagda kostnader överstigande

beloppet enligt 1 som tandvårdsersättning ska lämnas, samt

3. referenspriser för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder.

3 kap. Vårdgivare

Förutsättningar för att få statligt tandvårdsstöd

1 §

För att en vårdgivare ska kunna få ersättning enligt denna lag ska vård-

givaren vara ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt
tandvårdsstöd.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om kraven för och upphörande av anslutning till det elektroniska
systemet för statligt tandvårdsstöd.

Vårdgivarens uppgiftsskyldighet

2 §

Vårdgivaren är på begäran av Försäkringskassan eller domstol skyldig

att i ärenden om statligt tandvårdsstöd lämna upplysningar samt visa upp
journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en pa-
tient.

3 §

Vårdgivaren ska till Försäkringskassan lämna uppgifter om

1. utförd tandvård,
2. aktuella priser för de ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som

vårdgivaren utför, samt

3. innehållet i ingångna avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 §

och om ett sådant avtal har upphört att gälla i förtid.

Vårdgivaren ska till Socialstyrelsen lämna uppgifter om sina patienters

tandhälsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vårdgivarens uppgiftsskyldighet i förhållande till Försäk-

background image

4

SFS 2008:145

ringskassan och Socialstyrelsen och om den information som vårdgivaren
ska lämna till en patient.

4 kap. �vriga bestämmelser

Försäkringskassans uppgiftsskyldighet

1 §

Försäkringskassan ska på begäran av en vårdgivare tillhandahålla de

uppgifter som vårdgivaren behöver för att kunna beräkna en patients kostnad
för tandvården.

�&terbetalningsskyldighet

2 §

Om en vårdgivare har fått ersättning enligt denna lag med ett för högt

belopp, får Försäkringskassan kräva tillbaka den ersättning som felaktigt har
betalats ut. Försäkringskassan får, i stället för att kräva återbetalning, räkna
av beloppet från en annan fordran som vårdgivaren har på ersättning enligt
denna lag.

3 §

Försäkringskassan får kräva tillbaka den ersättning som har lämnats till

en vårdgivare som har utfört en protetisk behandling som behöver göras om,
under förutsättning att den nya behandlingen

1. inte är ersättningsberättigande enligt vad som anges i föreskrifter som

meddelats med stöd av 1 kap. 3 § tredje stycket, och

2. utförs av en annan vårdgivare än den som utförde den behandling som

behöver göras om.

Försäkringskassan får, i stället för att kräva återbetalning, räkna av belop-

pet från en annan fordran som vårdgivaren har på ersättning enligt denna
lag.

Försäkringskassan får lämna ersättning till den vårdgivare som gör om be-

handlingen.

4 §

Om patienten har lämnat ofullständiga eller oriktiga uppgifter som

medfört att vårdgivaren inte har fått begärd ersättning från Försäkringskas-
san, får vårdgivaren kräva patienten på det belopp som utgör skillnaden mel-
lan begärd och erhållen ersättning.

Förhandsprövning

5 §

I fall som avses i 3 § första stycket, ska behovet av att göra om den

protetiska behandlingen förhandsprövas av Försäkringskassan innan den nya
behandlingen påbörjas.

6 §

Om en vårdgivare

1. i väsentlig utsträckning har åsidosatt bestämmelserna i denna lag, eller i

föreskrifter, som meddelats med stöd av lagen, om vårdgivares skyldigheter
eller förutsättningarna för ersättning, och

2. det finns skäl att anta att vårdgivaren kommer att fortsätta att i väsentlig

utsträckning åsidosätta bestämmelserna,

background image

5

SFS 2008:145

får Försäkringskassan besluta att vårdgivaren, för att kunna få ersättning

för vissa tandvårdsåtgärder, i varje enskilt fall ska begära förhandsprövning
hos Försäkringskassan. Ett sådant beslut får gälla högst ett år.

7 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar

föreskrifter om när förhandsprövning ska ske i andra fall än som avses i 5
och 6 §§.

Ansökan om och utbetalning av statligt tandvårdsstöd

8 §

För att vårdgivaren ska kunna få ersättning enligt denna lag, ska ansö-

kan om ersättning ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att
den tandvårdsåtgärd för vilken ersättning begärs har slutförts. Om det finns
särskilda skäl, kan Försäkringskassan betala ut ersättning även om ansökan
har kommit in för sent.

Försäkringskassan ska betala ut ersättning inom två veckor från det att an-

sökan kom in. Om det finns särskilda skäl får ersättning betalas ut senare.
Försäkringskassan får hålla inne utbetalning av ersättning i avvaktan på att
vårdgivaren fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 3 §.

�verklagande m.m.

9 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande be-

stämmelser i 20 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring för ärenden om
statligt tandvårdsstöd:

� 4�7 §§ om återbetalningsskyldighet, ränta, preskription, utmätning och

skadestånd m.m.,

� 8�9 a §§ om uppgiftsskyldighet m.m.,
� 10 och 10 a §§ om omprövning och ändring, samt
� 11�13 §§ om överklagande.
Bestämmelserna i 20 kap. 4�4 d §§ lagen om allmän försäkring gäller

dock inte i förhållande till vårdgivare.

10 §

Vårdgivaren får inte överklaga andra beslut av Försäkringskassan i

ärenden om förhandsprövning än sådana som avses i 6 §. Beslut i ärenden
om förhandsprövning enligt 5 § får dock överklagas av den vårdgivare som
har utfört den behandling som behöver göras om.

11 §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, medde-

lar föreskrifter om

1. ansökan om samt beräkning och utbetalning av ersättning enligt denna

lag,

2. abonnemangstandvård, samt
3. förhandsprövning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För tandvårdsåtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller

äldre ersättningsbestämmelser.

background image

6

SFS 2008:145

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. Om förhandsprövning har begärts före ikraftträdandet, gäller äldre be-

stämmelser om förhandsprövning och ersättning för de tandvårdsåtgärder
som omfattas av förhandsprövningen.

4. En förutsättning för att kunna få ersättning enligt äldre bestämmelser är

att vårdgivaren inom fyra månader från det att tandvårdsåtgärden slutfördes
ansöker om ersättning hos Försäkringskassan.

5. Det allmänna tandvårdsbidraget får inte användas för betalning enligt

ett avtal om abonnemangstandvård, om patienten vid ikraftträdandet redan
omfattas av ett gällande avtal om abonnemangstandvård. �ldre bestämmel-
ser om ersättning gäller för avtal om abonnemangstandvård som ingåtts före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

G�RAN H�GGLUND
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.