SFS 2013:647 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

130647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl.;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 § lagen (2008:344) om hälso- och

sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

4 §

3

Denna lag omfattar utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 §

eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppe-

hållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3,
4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har

placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15

eller 15 d § utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen

även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller
dock inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om mini-
mistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare
som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24, Celex 32009L0052).

3 Senaste lydelse 2013:411.

SFS 2013:647

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.