SFS 2008:344 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

080344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om landstingens skyldigheter att, utö-

ver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårds-
lagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård åt asylsökande
och vissa andra utlänningar.

2 §

De föreskrifter som gäller för vård som ges med stöd av hälso- och

sjukvårdslagen (1982:763) samt tandvårdslagen (1985:125) gäller även för
vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs.

3 §

Ett landstings skyldigheter enligt denna lag gäller endast utlänningar

som vistas inom landstinget.

Med landsting avses i denna lag även kommun som inte ingår i ett lands-

ting.

4 §

Denna lag omfattar utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap.

1 § eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstill-

stånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller
6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har

placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.

15 § utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen

även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller
dock inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas,
om han eller hon har fyllt 18 år.

1

Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199.

SFS 2008:344

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

2

SFS 2008:344

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Vårdens omfattning

5 §

Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första

stycket 1–3 och som inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som er-
bjuds den som är bosatt inom landstinget.

Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlän-

ningar som avses i 4 § första stycket 4.

6 §

Ett landsting ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första stycket 1–3

och som har fyllt 18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid
abort och preventivmedelsrådgivning.

Hälsoundersökning

7 §

Ett landsting ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda utlän-

ningar som avses i 4 § en hälsoundersökning. Ett sådant erbjudande ska läm-
nas när en utlänning som avses i 4 § första stycket 1 eller 2 har etablerat bo-
ende inom landstinget. Övriga utlänningar ska erbjudas hälsoundersökning
så snart det lämpligen kan ske.

8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om hälsoundersökningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.