SFS 2017:580 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

170580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl.;

utfärdad den 15 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:344) om hälso- och

sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Denna lag omfattar utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 §

eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser och som inte är folkbok-
förda här i landet,

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstill-

stånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller
6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,

3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har

placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller

4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15

eller 15 d § utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen

även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller
dock inte en utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316.

2 Senaste lydelse 2013:647.

SFS 2017:580

Utkom från trycket
den 28 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.