SFS 2019:930 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

SFS2019-930.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt

asylsökande m.fl.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 1 a, 3 och 5–7 §§ lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §2 I denna lag finns bestämmelser om regionernas skyldigheter att, ut-
över vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårds-
lagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård åt asylsökande
och vissa andra utlänningar.

1 a §3 Särskilda bestämmelser om regionernas skyldighet att erbjuda
hälso- och sjukvård samt tandvård till personer som vistas i Sverige utan
stöd av myndighetsbeslut eller författning finns i lagen (2013:407) om
hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nöd-
vändiga tillstånd.

3 § En regions skyldigheter enligt denna lag gäller endast utlänningar som
vistas inom regionen.

Med region avses i denna lag även kommun som inte ingår i en region.

5 § En region ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första stycket
1–3 och som inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den
som är bosatt inom regionen.

Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas

utlänningar som avses i 4 § första stycket 4.

6 § En region ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första stycket 1–3
och som har fyllt 18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid
abort och preventivmedelsrådgivning.

7 § En region ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda ut-
länningar som avses i 4 § en hälsoundersökning. Ett sådant erbjudande ska
lämnas när en utlänning som avses i 4 § första stycket 1 eller 2 har etablerat
boende inom regionen. Övriga utlänningar ska erbjudas hälsoundersökning
så snart det lämpligen kan ske.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:59.

3 Senaste lydelse 2013:411.

SFS

2019:930

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:930

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.