SFS 2014:710 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel / SFS 2014:710 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
140710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § och rubriken närmast före 17 §

lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruks-
produkter och livsmedel ska ha följande lydelse.

Hjälp av Polismyndigheten

17 §

2

Polismyndigheten ska på begäran av kontrollmyndigheten lämna den

hjälp som behövs för kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag,
de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats
med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2011:411.

SFS 2014:710

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.