SFS 1995:1336 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m. m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel / SFS 1995:1336 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m. m.
SFS 1995_1336 Lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1336
Utkom från trycket
den 18 december 1995

Lag
om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel, m. m.;

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den

14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteck-

ningar för jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG)
nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och
livsmedel2.

Tillsyn

2 § Tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2081/92
och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 utövas av den eller de myndigheter
som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon

annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gäller även den myndighet

till vilken tillsyn har överlåtits.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att utöva
sådan tillsyn som avses i 2 § första stycket.

4 § För tillsynen har en tillsynsmyndighet och ett enskilt kontrollorgan
rätt att få

1. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där jordbrukspro-

dukter och livsmedel framställs eller där sådana varor hanteras,

2. de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.
Rätten till tillträde gäller dock inte bostäder.

5 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att rådets förordning (EEG) nr 2081/92, rådets förordning (EEG)
nr 2082/92 och denna lag skall följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vi-

te.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

1

Prop. 1995/96:88, bet. 1995/96:LU13, rskr. 1995/96:68.

2

EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 1 (Celex 392R2081) och EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 9

(Celex 392R2082).

2447

background image

SFS 1995:1336

Avgifter

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att avgifter tas ut för tillsynen och i ärenden enligt rådets förord-
ning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92.

�verklagande

8 § En statlig myndighets beslut i ett särskilt fall enligt rådets förordning
(EEG) nr 2081/92, rådets förordning (EEG) nr 2082/92, denna lag eller
föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut i ett till myndigheten överklagat
ärende som rör rådets förordning (EEG) nr 2081/92 eller rådets förordning
(EEG) nr 2082/92.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

Margareta Winberg
(Jordbruksdepartementet)

2448

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.