SFS 2009:1424 Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel / SFS 2009:1424 Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
091424.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garante-

rade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel

2, och

2. rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av

geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter
och livsmedel

3.

2 §

Lagen kompletterar även, i de delar de innehåller bestämmelser som

rör skydd för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar, traditionellt
skydd och garanterade traditionella specialiteter,

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphä-
vande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89

4,

2. rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den ge-

mensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordning-
arna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr
3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG)
nr 1493/1999

5, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlev-
naden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd

6.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

de föreskrifter som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

1 Prop. 2009/10:22, bet. 2009/10:MJU10, rskr. 2009/10:100.

2 EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).

3 EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).

4 EUT L 39, 13.2.2008, s. 16 (Celex 32008R0110).

5 EUT L 148, 6.6.2008, s. 1 (Celex 32008R0479).

6 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SFS 2009:1424

Utkom från trycket
den 14 december 2009

background image

2

SFS 2009:1424

Kontroll

4 §

Kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som

har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska
utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna i enlighet med
de föreskrifter som regeringen meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- eller hälsoskyddsområdet.

5 §

Regeringen eller Livsmedelsverket får överlämna till ett sådant kon-

trollorgan som avses i artikel 2 andra stycket 5 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 882/2004 att utöva sådan kontroll som avses i 4 §.

Ett överlämnande får inte avse rätten att besluta om åtgärder vid bristande

efterlevnad av regelverket.

Kontrollmyndigheternas övriga skyldigheter

6 §

Regeringen får utse en eller flera myndigheter att samordna övriga

kontrollmyndigheters verksamhet och lämna råd och hjälp i denna verksam-
het.

Kontrollmyndigheterna ska genom rådgivning, information och på annat

sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestäm-
melser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd
av EG-bestämmelserna.

7 § Kontrollmyndigheterna ska verka för att överträdelser av lagen, av de
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.

Kommunal samverkan i kontrollen

8 §

En kommun får komma överens med en annan kommun om att de kon-

trolluppgifter som kommunen har enligt denna lag ska skötas helt eller
delvis av den andra kommunen. Kommunen får dock inte överlåta
befogenhet att meddela beslut i ett ärende till en annan kommun.

En kommun får efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt

anställda i den kommunen att besluta på den först nämnda kommunens
vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden enligt denna lag, dock inte
i de fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Föreskrifterna i
6 kap. 24�27 och 35 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till
nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Förelägganden riktade till kommuner

9 §

Om en kommun inte fullgör sin skyldighet att utöva kontroll enligt

denna lag, får Livsmedelsverket förelägga kommunen att göra detta. Ett
sådant föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verket anser
nödvändiga för att skyldigheten ska uppfyllas.

background image

3

SFS 2009:1424

Föreskrifter om kontroll

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om hur kontroll ska bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
att lämna information till en sådan samordnande myndighet som avses i 6 §
första stycket.

Rätt till upplysningar och tillträde

11 §

En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan har, i den utsträckning

som behövs för kontrollen, rätt att på begäran få

1. upplysningar och ta del av handlingar, och
2. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning

till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och

experter som utsetts av institutionerna.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

12 §

Den som är föremål för kontroll ska tillhandahålla den hjälp som be-

hövs för att kontrollen ska kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

13 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen eller vad som särskilt anges i 9 § får en kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna ska följas.

Vite

14 §

Förelägganden och förbud enligt 13 § eller enligt de EG-bestäm-

melser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Om kontrollmyndigheten har anledning att misstänka att någon har begått

en gärning som kan föranleda straff, får dock myndigheten inte vid vite före-
lägga den misstänkte att medverka i utredningen.

Omhändertagande av varor

15 §

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av

lagen får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som avses med ett före-
läggande eller förbud enligt 13 §, om föreläggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av kontroll-

myndigheten ändra benämningen på eller sammansättningen av varan eller
göra någon annan ändring så att den överensstämmer med de EG-bestäm-
melser som kompletteras av lagen. Annars ska kontrollmyndigheten låta för-
störa varan på ägarens bekostnad.

background image

4

SFS 2009:1424

Rättelse

16 §

Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter

och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

Hjälp av polismyndighet

17 §

Polismyndigheten ska på begäran av kontrollmyndigheten lämna den

hjälp som behövs för kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag,
de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-be-
stämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats
med stöd av EG-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Avgifter

18 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för

1. kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av

lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, och

2. prövning eller handläggning enligt denna lag, de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta

ut sådan avgift som avses i första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av avgifter som statliga myndigheter och
kontrollorgan tar ut.

�verklagande

19 §

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna lag, enligt de föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får överklagas hos länsstyrelsen.

20 §

Beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt denna lag, enligt de

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestäm-
melser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 §

En myndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även

om det överklagas.

background image

5

SFS 2009:1424

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010, då lagen (1995:1336) om

skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. ska upp-
höra att gälla.

2. Förbud, förelägganden och andra beslut om skyldigheter för enskilda

som har meddelats med stöd av äldre föreskrifter ska anses beslutade enligt
denna lag.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.