SFS 2008:657 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 2008:657 Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.
080657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1152) om handel med
läkemedel m.m.;

utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1996:1152) om handel

med läkemedel m.m. ska införas fyra nya paragrafer, 6 a�6 d §§, samt när-
mast före 6 b § en ny rubrik av följande lydelse.

6 a §

Vårdgivaren ska organisera läkemedelsförsörjningen till och inom

sjukhus på sådant sätt att kravet i 6 § sista meningen är uppfyllt. För detta
ändamål ska det finnas sjukhusapotek, vid vilka det ska finnas farmacevtisk
kompetens.

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedri-

ver hälso- och sjukvård.

Anmälan av verksamhet m.m.

6 b §

Vårdgivaren ska till Läkemedelsverket anmäla hur läkemedelsför-

sörjningen till och inom sjukhus ska vara organiserad.

Om organisationen för läkemedelsförsörjningen väsentligt förändras, ska

detta anmälas till Läkemedelsverket.

6 c §

Om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister i läke-

medelsförsörjningen till eller inom sjukhus ska vårdgivaren snarast anmäla
detta till Läkemedelsverket.

6 d §

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får

meddela föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten i 6 b och 6 c §§ ska
fullgöras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.
2. Läkemedelsförsörjning som bedrivs vid lagens ikraftträdande och som

omfattas av anmälningsskyldigheten i 6 b § första stycket ska anmälas till
Läkemedelsverket senast den 1 december 2008.

1

Prop. 2007/08:142, bet. 2007/08:SoU20, rskr. 2007/08:255.

SFS 2008:657

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

2

SFS 2008:657

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.