SFS 2015:329 Lag om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2009:366) om handel med läkemedel / SFS 2015:329 Lag om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
150329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen
(2009:366) om handel med läkemedel;

utfärdad den 28 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 a § lagen (2009:366) om

handel med läkemedel i stället för lydelsen enligt lagen (2013:39) om ändring
i den lagen ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 a §

Den som bedriver partihandel enligt 1 § ska även kontrollera sådana

säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen
(2015:315) på de humanläkemedel som tillståndshavaren hanterar.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200.

SFS 2015:329

Utkom från trycket
den 5 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.